Boats Group Dienstenovereenkomst

1. Deze Boats Group Dienstenovereenkomst (de “Overeenkomst”) is gesloten met ingang van de datum waarop de klant die op het toepasselijke Opdrachtformulier vermeld staat (“Klant”) de Boats Group Overeenkomst (“Datum van ingang”) door en tussen Boats Group en de Klant elektronisch ondertekent. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder “Boats Group”:

1.1. YachtWorld International Limited, met hoofdkantoor te Regus, Ground Floor, Lakeside North Harbour, Western Road Building 1000, Portsmouth, PO6 3EZ, Verenigd Koninkrijk. YachtWorld International Limited beheert de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 1 van Bijlage A. De Overeenkomst wordt uitsluitend met YachtWorld International Limited ondertekend wanneer de Klant Diensten aanschaft via de websites en subdomeinen die worden vermeld in Sectie 1 van Bijlage A; en via iedere website of ieder subdomein dat wordt beheerd door Boats Group met uitzondering van degene die worden vermeld in Sectie 2-4 van Bijlage A;

1.2. Servicios Nauticos En Internet, S.L., met hoofdkantoor te Wojo Barcelona Poblenou – Alquiler oficinas y coworking, Carrer de Sancho de Ávila, 65, 08018 Barcelona, Spanje. Servicios Nauticos En Internet, S.L. beheert onder andere de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 2 van Bijlage A. De Overeenkomst wordt ondertekend met Servicios Nauticos En Internet, S.L. wanneer de Klant Diensten aanschaft via de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 2 van Bijlage A;

1.3. Boats Group International UK Limited, met hoofdkantoor te Regus, Ground Floor, Lakeside North Harbour, Western Road Building 1000, Portsmouth, PO6 3EZ, Verenigd Koninkrijk. Boats Group International UK Limited beheert de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 3 van Bijlage A. De Overeenkomst wordt uitsluitend met Boats Group International UK Limited ondertekend wanneer de Klant Diensten aanschaft via de websites en subdomeinen die worden vermeld in Sectie 3 van Bijlage A; en

1.4. Boats Group Nederland B.V., met hoofdkantoor te Vijzelgracht 53 C, 1017HP Amsterdam, Nederland. Boats Group Nederland B.V. beheert de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 4 van Bijlage A. De Overeenkomst wordt uitsluitend met Boats Group Nederland B.V. ondertekend wanneer de Klant Diensten aanschaft via de websites en subdomeinen die worden vermeld in Sectie 4 van Bijlage A.

1.5. Boot24., met hoofdkantoor te Mittelweg 144 20148 Hamburg. Germany. Boot24. beheert de websites en subdomeinen vermeld in Sectie 5 van Bijlage A. De Overeenkomst wordt uitsluitend met Boot24. ondertekend wanneer de Klant Diensten aanschaft via de websites en subdomeinen die worden vermeld in Sectie 5 van Bijlage A.

Deze Overeenkomst heeft betrekking op de rechten en verplichtingen van de Klant wat betreft de Diensten (hierin gedefinieerd). Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent “Diensten” de door de Klant aangeschafte diensten die worden beschreven in het toepasselijke opdrachtformulier van Boats Group (het “Opdrachtformulier”) en eventuele aanvullende diensten waarvan Boats Group bepaalt dat ze inherent, noodzakelijk of gebruikelijk zijn in verband met de aangeschafte diensten. Het “Systeem” verwijst gezamenlijk naar iedere website die eigendom is van, of beheerd, gehost en/of gemaakt is door Boats Group, met inbegrip van maar niet beperkt tot BoatTrader.com, YachtWorld.com, boats.com, BoatWizard.com, BoatsCentral.com, soldboats.com en verwante sites op andere topleveldomeinen, met inbegrip van degene die worden beschreven in Bijlage A (elk een “Website”), iedere door Boats Group aangeboden huidige of toekomstige mobiele applicatie (elk een “Mobiele applicatie”), alle interactieve functies, applicaties, widgets, sociale netwerken en “tabs” van sociale netwerken, en andere online of draadloze toepassingen, ongeacht of de toegang plaatsvindt via computer, mobiel apparaat of andere technologie.

2. Tegenstrijdige Voorwaarden en Bepaalde Definities.

2.1. Als voorwaarden en bepalingen die zich in deze Overeenkomst in de Dienstspecifieke voorwaarden bevinden in Sectie 24 (Specifieke Bepalingen voor Websitediensten), Sectie 25 (YachtWorld-diensten Specifieke Bepalingen), Sectie 26 (Co-Brokerage Zoekdiensten Specifieke Bepalingen), of Sectie 27 (Boat Trader-diensten Specifieke Bepalingen) (gezamenlijk, de “Dienstspecifieke Bepalingen”) in strijd zijn met voorwaarden en bepalingen die zich niet in deze secties bevinden, dan zijn deze conflicterende voorwaarden en bepalingen die zich in de Dienstspecifieke Bepalingen bevinden van toepassing op de Dienst waarop de Dienstspecifieke Bepalingen van toepassing zijn.

2.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen andere contracten of overeenkomsten tussen Boats Group en de Klant en deze Overeenkomst, vervangt deze Overeenkomst de voorwaarden van die contracten of overeenkomsten.

3. Duur en Verlenging. Tenzij anderszins gewijzigd door Boats Group of beëindigd conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, is de duur van deze Overeenkomst en het Opdrachtformulier voor een initiële termijn van twaalf (12) maanden en wordt deze daarna automatisch iedere maand verlengd (en wordt de Klant binnen de eerste maand van de Dienst gefactureerd voor de eerste termijn van twaalf (12) maanden), tenzij dit is voor verlenging van een reeds bestaande account; in dit geval blijft de vastgestelde factureringscyclus ongewijzigd) tenzij en totdat dit wordt beëindigd door de Klant of Boats Group conform Sectie 5 (Opschorting of Beëindiging). Voor informatie over huidige Dienstverleningskosten en verlengingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van de klantenservice van Boats Group. De Klant stemt ermee in dat Boats Group de verlengingsvoorwaarden kan wijzigen door de Klant hiervan op de hoogte te stellen via e-mail of via een notificatie in BoatWizard. Wijzigingen van de verlengingsvoorwaarden zijn van kracht:

3.1. dertig (30) dagen na kennisgeving of

3.2. vanaf het begin van de volgende factureringsperiode na kennisgeving, indien dit eerder is.

4. Betaling. De Klant moet een geldige creditcard, kredietaanvraag of incassomachtiging bij Boats Group geregistreerd hebben om de Diensten te kunnen ontvangen. Deze Overeenkomst wordt door Boats Group aanvaard mits op bevredigende wijze is aangetoond dat de Klant hiervoor in aanmerking komt, wat naar eigen goeddunken wordt bepaald door Boats Group en een bevredigende verificatie van het krediet van de Klant zal omvatten. De Klant betaalt alle kosten in verband met de Diensten volgens de huidige prijsinformatie van Boats Group. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Boats Group, stemt de Klant ermee in om alle facturen binnen dertig (30) dagen na uitgifte te betalen. Tenzij dit is gewijzigd door Boats Group, worden ‘set up fees’ gefactureerd op de Datum van ingang. Er worden kosten van twee procent (2%) per jaar berekend boven de basisrente van HSBC Bank plc, of de hoogste wettelijke rentevoet, indien die lager is, op de uitstaande onbetaalde bedragen, verrekend per dag, plus, wanneer de Klant Diensten aanschaft van Servicios Nauticos En Internet, S.L., een toeslag van 40 euro, op alle bedragen die niet binnen dertig (30) dagen na uitgifte van de betreffende factuur zijn ontvangen. De Klant stemt ermee in om Boats Group alle kosten te vergoeden die zijn uitgegeven voor het innen van achterstallige betalingen, zoals redelijke honoraria en kosten van advocaten van Boats Group. Als de Klant een incassomachtiging verleent, worden alle betalingen vóór de relevante betalingscyclus van de rekening van de Klant afgeboekt. Door deze Overeenkomst uit te voeren en een incassomachtiging te verlenen machtigt de Klant Boats Group om alle Dienstverleningskosten van de geregistreerde rekening van de Klant af te boeken.

4.1. Vertragingen bij het leveren van producten of diensten op grond van deze Overeenkomst die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan uitstel of nalatigheid van de Klant kunnen tot gevolg hebben dat Boats Group de Klant factureert volgens de oorspronkelijk geadverteerde datums zoals aangegeven in het Opdrachtformulier.

4.2. Niettegenstaande eventuele andersluidende betpalingen hierin kan Boats Goup de Dienstverlenings- en lidmaatschapskosten wijzigen door de Klant hiervan via e-mail of BoatWizard op de hoogte te stellen. Wijzigingen van Dienstverleningstarieven en limaatschapskosten zijn van kracht:

4.2.1. dertig (30) dagen na kennisgeving of

4.2.2. vanaf het begin van de volgende factureringsperiode na kennisgeving, indien dit eerder is.

4.3. Bovendien kan Boats Group promotionele tarieven voor bepaalde Diensten aanbieden. Promotionele tarieven zijn altijd afhankelijk van de naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen van de betreffende promotie. In geval van schending van deze Overeenkomst of de voorwaarden en bepalingen van de betreffende promotie, kan Boats Group, na kennisgeving aan de Klant, via e-mail of schriftelijk, de deelname van de Klant aan een of meer prijsacties beëindigen. Na beëindiging of afloop van prijsacties worden de prijzen en tarieven die overeenkomstig de promotie waren aangepast, zonder kennisgeving aan de Klant, automatisch hersteld tot de op dat tijdstip van toepassing zijnde standaardkosten en -tarieven van Boats Group in verband met de betreffende Diensten.

4.4. Alle tarieven en prijzen op grond hiervan zijn exclusief verkoop-, gebruiks-, ‘gross receipts’-, btw, bron-, ‘ad valorem’- of andere belastingen, die alle de verantwoordelijkheid van de Klant zijn. De Klant zal Boats Group onmiddellijk schadeloosstellen als een belastingautoriteit bepaalt dat er extra belasting moet worden betaald in verband met de Diensten.

5. Opschorting of Beëindiging.

5.1. Opschorting of Beëindiging door Boats Group. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen van deze Overeenkomst behoudt Boats Group zich het recht voor om op ieder tijdstip de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en om deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier geheel of gedeeltelijk te annuleren. Tenzij de Klant deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier heeft geschonden vóór deze beëindiging, zal Boats Group, bij beëindiging door Boats Group, aan de Klant eventuele vooraf betaalde kosten waarvoor de Klant de betreffende Diensten niet heeft ontvangen, terugbetalen, en het bedrag van deze terugbetaling zal worden bepaald op basis van het aantal dagen dat de Klant de Diensten al heeft ontvangen. Behalve zoals beschreven in de vorige zin heeft Boats Group, in geval van beëindiging door Boats Group, geen verplichting jegens de Klant. In geval van schending van deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier door de Klant kan Boats Group, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, en eventuele vooruitbetaalde lidmaatschaps- en andere kosten behouden die de Klant vanaf die datum aan Boats Group heeft betaald; bovendien kan Boats Group alle rechtsmiddelen aanwenden die voor Boats Group beschikbaar zijn als gevolg van schade door de schending door de Klant. Bij beëindiging van deze Overeenkomst of ieder Opdrachtformulier door Boats Group wegens schending door de Klant, zijn alle eventuele onbetaalde kosten onmiddellijk opeisbaar.

5.2. Beëindiging door de Klant. De Klant kan de Overeenkomst en het Opdrachtformulier op de volgende wijze beëindigen:

5.2.1. als Boats Group ten minste dertig (30) dagen vóór het einde van de initiële twaalf (12) maanden termijn schriftelijke kennisgeving van de beëindiging ontvangt, is de beëindiging van de Overeenkomst en het Opdrachtformulier van kracht per de laatste dag van deze initiële termijn van twaalf (12) maanden of

5.2.2. als Boats Group op een dag daarna schriftelijke kennisgeving van de beëindiging ontvangt, is de beëindiging van de Overeenkomst en het Opdrachtformulier van kracht dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving. Boats Group zal Diensten blijven verlenen tot de ingangsdatum van de beëindiging. Iedere schriftelijke kennisgeving van beëindiging moet worden gericht aan de Boats Group accountmanager van de Klant en moet de naam, het telefoonnummer, lidmaadschaps-ID (of andere identificatie van de account) van de Klant en de reden voor de beëindiging bevatten. De Klant stemt ermee in en erkent dat de Klant verantwoordelijk zal blijven voor elk gebruik van de Diensten en alle kosten in verband met de Diensten in het geval dat een kennisgeving van beëindiging niet door Boats Group is ontvangen in overeenstemming met deze Sectie.

6. Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. De Klant verklaart en garandeert hierbij de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen dat de Gebruiksvoorwaarden bindend zijn, zoals gepost op de Boats Group Website op https://www.www.boatsgroup.com/boats-group-international-service-agreement-dutch/ of op iedere Mobiele Applicatie, en het Privacybeleid, zoals gepost op de website van Boats Group op http:/www.www.boatsgroup.com/privacy/ of op iedere Mobiele Applicatie. Boats Group kan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid wijzigen door bijgewerkte versies op de website van Boats Group te posten. In geval van tegenstrijdigheid tussen een van deze voorwaarden en een van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst of een privacybeleid en een van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst voorrang.

7. Boats Group Diensten

7.1. Algemene bepalingen. Als de Klant Diensten heeft gekocht in verband met YachtWorld, Boat Trader, boats.com of een van de websites of subdomeinen vermeld in Bijlage A, die toegang tot het Systeem of tot bepaalde gedeelten daarvan kunnen inhouden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, http://www.boatwizard.com en http://www.soldboats.com), of bepaalde hulpmiddelen en diensten in verband met deze Websites (met inbegrip van eventuele voorraden, websiteadvertenties en managementsystemen), dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden en bepalingen voor deze Diensten:

7.1.1. Alle listings moeten naar behoren worden geïdentificeerd, met inbegrip van, zonder beperking, het type listing, het type co-brokerage, de locatie, prijs en de actuele beschikbaarheidsstatus. De in een gegevensveld ingevoerde informatie moet een waarde zijn die overeenkomt met het label van dat veld. De geadverteerde prijs moet de prijs zijn waarvoor de boot kan worden aangeschaft; het mag geen veiling- of biedprijs of aanbevolen minimumprijs zijn.

7.1.2. De listings moeten boten zijn die te koop zijn en naar behoren in het Systeem vermeld staan. Motoren en trailers mogen op Boat Trader worden vermeld als ze correct gecategoriseerd zijn als een motor of trailer, niet als een boot. Gedeelde en charterboten moeten correct worden geïdentificeerd. Boten veilen is verboden.

7.1.3. De listings mogen alleen bootgerelateerde informatie promoten, geen werkgelegenheid, zaken, vastgoed of andere kansen.

7.1.4. Gebruikte boten moeten bestaan en momenteel te koop zijn om via het Systeem geadverteerd te kunnen worden.

7.1.5. Onbevoegd gebruik van afbeeldingen of tekst van de listing of website van een andere adverteerder is verboden.

7.1.6. De Klant mag zijn/haar foto’s of listings niet van een bedrijfsnaam of ander soort identificatieteken of -methode voorzien als de listings worden gepubliceerd op YachtWorld.

7.1.7. Advertenties van of links naar derden zijn niet toegestaan in listings.

7.1.8. De Klant moet het recht hebben om de geadverteerde boten te verkopen.

7.1.9. De Klant mag niet frauduleus handelen en moet iedere geadverteerde boot die rechtmatig van de Klant is gekocht afleveren.

7.1.10. De Klant mag de advertentiediensten van Boats Group niet doorverkopen. De Klant mag een lidmaatschap van “Boats Group” niet gebruiken met het doel om advertentiekosten van eigenaars/verkopers te vragen. Alle uitzonderingen op deze regel, naar eigen goeddunken van Boats Group, moeten schriftelijk door Boats Group worden goedgekeurd.

7.1.11. De Klant is verantwoordelijk voor de integriteit, nauwkeurigheid en updates van de listings zoals die op ieder deel van het Systeem verschijnen, en dient deze listings up-to-date te houden. Boats Group wordt niet geldelijk of juridisch verantwoordelijk gehouden voor fouten die op interne of externe sites worden weergegeven, ongeacht of ze door de Klant zijn ingevoerd via BoatWizard of omdat onjuiste gegevens buiten BoatWizard zijn verschaft.

7.1.12. Alle kopij, informatie en materialen die de Klant aan Boats Group verschaft is volledig, nauwkeurig, wettig, niet-lasterlijk, fatsoenlijk, eerlijk en waarheidsgetrouw en voldoet aan alle relevante codes onder algemeen toezicht van de Autoriteiten die toezien op Reclame Standaarden, waar van toepassing, en alle huidige relevante en toepasselijke wetgeving.

7.2. Geschiktheidsbeleid.

7.2.1. De Klant garandeert dat de Klant in de botenhandel werkt als jachtmakelaar of botendealer, een bedrijfsvergunning heeft op naam van zijn/haar accountnaam en deze op verzoek kan laten zien.

7.2.2. De Klant garandeert dat als de Klant uit een staat/provincie/land komt waar een vergunning wordt vereist om boten te verkopen, de makelaar(s) en/of verkoper(s) van de Klant de juiste vergunning hebben en een exemplaar van de vergunning of het nummer van de vergunning op verzoek van Boats Group kunnen tonen.

7.2.3. Additionele kantoren vereisen een afzonderlijke fysieke locatie met een straatadres dat toegankelijk is voor het publiek.

7.2.4. Er kan slechts één bedrijf per lidmaatschap en per Boat Wizard-account zijn. Lidmaatschappen en Boat Wizard-accounts kunnen niet worden gedeeld tussen twee of meer bedrijfsentiteiten en gebruikerslogins kunnen niet door gebruikers worden gedeeld.

8. Melding. Om overtredingen van deze Overeenkomst of andere beleidsregels van Boats Group te melden, moet de Klant de betreffende dealer of makelaar rechtstreeks e-mailen en ook een kopie zenden naar Boats Group op policies@boats.com. Als de overtreder niet reageert door het probleem binnen vierentwintig (24) uur aan te pakken, dient de oorspronkelijke e-mail over de overtreding te worden doorgestuurd naar policies@boats.com met daaraan toegevoegd de opmerking dat er geen reactie is geweest. Klanten met toegang tot de MLS (multiple listing service, zoals gedefinieerd in Sectie 26.2.1) mogen overtredingen ook melden via de MLS door de knop “Report Listing” (Listing melden) te selecteren. Wanneer overtredingen via de MLS worden gemeld, wordt een e-mail naar de beleidsafdeling gezonden voor verder onderzoek.

8.1. Wanneer onterecht een overtreding wordt gemeld, kan dit leiden tot een proces tegen de Klant en, als de Klant een natuurlijk persoon is, het bedrijf van de Klant.

8.2. Algemene of vage klachten worden niet onderzocht tot meer gedetailleerde informatie kan worden verschaft.

9. Wachtwoorden, Beveiliging en Klanteninformatie. De Klant stemt ermee in om de aanmeldingsgegevens voor de Diensten (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden) vertrouwelijk te houden. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder alle gebruikersnamen en wachtwoorden die aan de account van de Klant zijn toegewezen (met inbegrip van, zonder beperking, voor alle via de Diensten verzonden communicatie). Behalve zoals uitdrukkelijk goedgekeurd door deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier, stemt de Klant er hierbij mee in om het lidmaatschap of de lidmaatschapsrechten van de Klant, met inbegrip van, zonder beperking, gebruikersnaam en wachtwoord, niet aan derden te verkopen, over te dragen, te lenen of toe te wijzen. De Klant is ervoor verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van alle aan de account toegewezen gebruikersnamen en wachtwoorden te bewaren en om de toegang tot computers die worden gebruikt voor toegang tot de account(s) van de Klant te beperken, zodat anderen geen toegang krijgen tot de met een wachtwoord beveiligde gedeelten van de Diensten met behulp van de gebruikersnamen en wachtwoorden van de Klant. De Klant stemt ermee in om Boats Group op de hoogte te stellen als de Klant zich bewust wordt van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van de gebruikersnamen of wachtwoorden van de Klant. De Klant stemt ermee in om de Diensten of servers of netwerken die verbonden zijn met de Diensten niet te verstoren of te verbreken en om te voldoen aan alle dan geldende vereisten, procedures, beleidsregels en voorschriften van Boats Group en alle netwerken die verbonden zijn met de Diensten. De Klant stemt er verder mee in om de Diensten niet voor onwettige doeleinden te gebruiken en stemt ermee in om te voldoen aan redelijke verzoeken van Boats Group om de rechten van Boats Group of de klanten van Boats Group te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om contact- en andere accountinformatie (met inbegrip van, zonder beperking, e-mailadres, postadres en telefoon- en faxnummers) bij te houden in BoatWizard. De Klant stemt ermee in om alle kennisgevingen die volgens deze Overeenkomst door Boats Group worden verzonden, onder andere aan de Klant kunnen worden verzonden via e-mail, fax of per post naar het elektronische of fysieke adres of faxnummer zoals hierboven aangegeven of het elektronische postadres dat hoort bij de BoatWizard-account van de Klant.

10. Naleving. Voor zover dit van toepassing is op de Klant, verklaart en garandeert de Klant te zullen voldoen aan alle wetten en voorschriften van de VS, de Europese Unie, Canada en alle andere toepasselijke wet en regelgeving in verband met economische of handelssancties (“Sanctiewetten”), en zich niet te zullen inlaten met onderhandelingen of transacties in een land of streek waaraan uitgebreide economische sancties zijn of zullen worden opgelegd door de VS, Canada of de Europese Unie (met inbegrip van, zonder beperking, Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan, Syrië en de Krim in Oekraïne) of met een natuurlijke persoon of entiteit die wordt genoemd op een lijst van beperkte partijen die wordt beheerd volgens Sanctiewetten of volgens exportcontrolewetten van de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, of een relevante lidstaat van de Europese Unie (“Exportcontrolewetten”), met inbegrip van, zonder beperking, het ‘U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons List’ en de Geconsolideerde Lijst van de Europese Unie, of met een natuurlijk persoon of entiteit die in totaal voor vijftig (50) procent of meer het eigendom is van of beheerd wordt door een dergelijke persoon in elk geval, voor zover deze onderhandelingen of transacties in strijd zijn met de Sanctiewetten of de Exportcontrolewetten. Voor zover dit van toepassing is op de Klant, als de Diensten listings van Klanten omvatten, behoudt Boats Group zich het recht voor om alle listings van Klanten die in strijd zijn met Sanctiewetten of Exportcontrolewetten te verwijderen. Listings van gesanctioneerde landen zoals geïdentificeerd door The Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën mogen niet in BoatWizard worden opgenomen, of op een Website of ergens anders op het Systeem worden weergegeven. Vermelding van levering, locatie, oorsprong, fabricage, eigenaarschap of iedere andere connectie met of in een door het OFAC gesanctioneerd land is verboden.

11. Consequenties. Boats Group behoudt zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen, met inbegrip van het verwijderen van listings of beëindiging van Diensten, wegens het nalaten zich te houden aan het beleid van Boats Group betreffende gebruik, melding, naleving of andere regels die hier zijn beschreven of iedere schending van deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier.

12. Intellectuele Eigendom.

12.1. Verklaringen van Klanten en het Recht van Boats Group.

12.1.1. De Klant verklaart dat hij alle rechten, aanspraken op en belangen in (met inbegrip van het recht om over te dragen) tekst, foto’s, video’s, gegevens, informatie of andere door de Klant aan Boats Group rechtstreeks of indirect verschafte werken in eigendom bezit, ongeacht of de voornoemde zaken betrekking hebben op de Klant, het bedrijf van de Klant of de diensten van de Klant (gezamenlijk “Materialen”). De Klant verleent Boats Group hierbij een royaltyvrije, overdraagbare, niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke licentie (met het recht om sublicenties te geven) voor het verzamelen, gebruiken, hosten, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, uitvoeren, kopiëren en maken van afgeleide werken van de Materialen in de gehele wereld. Als voorwaarde voor de aanvaarding door Boats Group van de Materialen, verklaart en garandeert de Klant hierbij aan Boats Group dat:

12.1.1.1. de Klant het recht heeft om de licenties en rechten op de Materialen zoals hierboven beschreven te verlenen,

12.1.1.2. het uitoefenen van deze rechten door Boats Group, of het verschaffen of gebruiken van de Materialen, geen inbreuk op of misbruik van de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele, handelsgeheim-, persoonlijke, contract- of andere eigendomsrechten) of overtreding van een wet, regel of voorschrift zal vormen, en

12.1.1.3. de Klant alle noodzakelijke toestemmingen, vergunningen, licenties, vrijgaven en afstandsverklaringen heeft verkregen voor het gebruiken en verschaffen van de Materialen in verband met de Diensten. De Klant erkent dat Boats Group geen verplichting heeft om de aan Boats Group voorgelegde Materialen te bewerken, beoordelen, controleren of er toezicht op te houden en Boats Group neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband daarmee op zich, maar Boats Group behoudt zich het recht voor om Materialen op ieder tijdstip te verwijderen. Bovendien zal de Klant, op verzoek van Boats Group, assistentie verlenen aan en samenwerken met Boats Group om gerechtelijke of andere stappen te nemen in verband met de Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, met betrekking tot onbevoegd gebruik van de Materialen.

12.1.2. De Klant stemt ermee in dat tussen de Klant en Boats Group, Boats Group eigenaar is van alle rechten, aanspraken op en belangen in elk van de Websites (met inbegrip van, zonder beperking, BoatTrader.com, YachtWorld.com, boats.com, BoatWizard.com, BoatsCentral.com soldboats.com en ieder in Bijlage A vermeld domein) en Mobiele Applicaties en de inhoud ervan op het Systeem (afgezien van de Materialen), met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsgeheimen, compilaties, collectieve werken, software (objectcode en broncode), databases, ontwerp van Websites en/of Mobiele Applicaties, look and feel, formaten, volgorde, coördinatie en rangschikking van Materialen, grafische elementen en alle andere intellectuele-eigendomsrechten en bedrijfseigen inhoud die worden gebruikt voor het verschaffen van, of die resulteren uit, of zijn ontwikkeld in verband met de uitvoering van de Diensten (gezamenlijk “Site-inhoud”).

12.1.3. De Klant verleent Boats Group hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de naam van de Klant met het doel om de Site-inhoud en de Diensten te promoten.

12.1.4. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Boats Group Materialen mag bewaren en opslaan en ook Materialen in verband met de Diensten mag onthullen indien dit wettelijk vereist is of indien hij te goeder trouw meent dat deze bewaring of onthulling redelijkerwijs noodzakelijk is om:

12.1.4.1. te voldoen aan juridische processen;

12.1.4.2. te reageren op claims inhoudende dat Materialen inbreuk maken op de rechten van een entiteit of persoon; of

12.1.4.3. de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Boats Group, haar licentiegevers, leveranciers, partners, doorverkopers, gebruikers of het publiek te beschermen.

13. Het Gebruik door de Klant van Diensten en Site-inhoud.

13.1. Na beëindiging van de Dienst blijft alle Site-inhoud het eigendom van Boats Group en zal de Klant alle kopieën van of verwijzingen naar de Site-inhoud en alle links tussen de eventuele website en/of eventuele mobiele applicatie van de Klant en alle Site-inhoud vernietigen.

13.2. De Klant mag geen obscene, pornografische, vulgaire, lasterlijke, leugenachtige, onjuiste, bedrieglijke, misleidende reclame bevattende of anderszins aanstootgevende afbeeldingen, banieren, links of tekst gebruiken of opnemen of links naar een concurrent van Boats Group opnemen, in verband met de Diensten, Materialen of Site-inhoud.

13.3. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst of schriftelijk door Boats Group, stemt de Klant ermee in om de Site-inhoud niet te reproduceren, in sublicentie te geven, te distribueren, wijzigen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, er afgeleide werken van te maken of mechanismen of technologie te omzeilen die worden gebruikt om de Site-inhoud te beschermen. De Klant zal geen van de copyrightvermeldingen of andere propriëtaire kennisgevingen van Boats Group in of toegevoegd aan Site-inhoud verwijderen.

13.4. De Klant mag:

13.4.1. geen materiaal via de Diensten verzenden of opslaan dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agenten of programma’s bevat;

13.4.2. de integriteit of prestaties van de Diensten of de Site-inhoud niet verstoren of onderbreken of de Diensten op andere wijze aantasten, vernietigen, onderbreken, onbruikbaar maken, schaden, verstoren of ze op welke andere wijze dan ook belemmeren of schaden:

13.4.3. niet trachten onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten of de bijbehorende systemen of netwerken;

13.4.4. de Diensten niet gebruiken of er toegang toe krijgen op een wijze om betaling te voorkomen;

13.4.5. geen informatie, gegevens of materialen invoeren, uploaden, verzenden of anderszins aan of via de Diensten verschaffen die onwettig of schadelijk zijn, of die schadelijke code bevatten, overbrengen of activeren; of

13.4.6. geen toegang tot de Diensten krijgen of ze gebruiken in strijd met toepasselijke wetten.

13.5. De Klant stemt er hierbij mee in om:

13.5.1. de Materialen niet te verzamelen, gebruiken, hosten, wijzigen, reproduceren, distribueren, uit te voeren, te kopiëren of weer te geven als deze Materialen uit het Systeem zijn verkregen via het oogsten van gegevens (met inbegrip van, zonder beperking, ‘robots’ of ‘spiders’) of via een andere methode of ander mechanisme dat niet wordt aangeboden of goedgekeurd als een dienst die in het Systeem wordt aangeboden; of

13.5.2. derden niet toe te staan de Materialen te verzamelen, gebruiken, hosten, wijzigen, reproduceren, distribueren, uit te voeren, te kopiëren of weer te geven als deze Materialen uit het Systeem zijn of zullen worden verkregen via het oogsten van gegevens (met inbegrip van, zonder beperking, ‘robots’ of ‘spiders’) of via een andere methode of ander mechanisme dat niet wordt aangeboden of goedgekeurd als een dienst die in het Systeem wordt aangeboden. Het is de Klant ten strengste verboden om derden, met inbegrip van hun erkende agenten die geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boats Group hebben gekregen, voor welk doel dan ook toegang te geven tot de account van de Klant.

13.6. De Klant erkent dat Boats Group geen verplichting heeft om de aan Boats Group voorgelegde Materialen te bewerken, beoordelen, controleren of er toezicht op te houden en Boats Group neemt geen aansprakelijkheid in verband daarmee op zich. Bovendien mag Boats Group dergelijke Materialen op elk tijdstip verwijderen.

14. Eigendomsrecht.

14.1. De Klant verleent Boats Group hierbij een niet-exclusief, overdraagbaar, permanent, sublicentieerbaar, wereldwijd recht om Klantgegevens te verzamelen en te gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, beschrijvende informatie, afbeeldingen en video’s die specifiek betrekking hebben op de bedrijven en diensten van de Klant en om deze Klantgegevens te hosten en te distribueren. Zoals hier gebruikt, betekent “Klantgegevens” alle informatie die door de Klant bij Boats Group is ingediend via het gebruik door de Klant van de Diensten in verband met de listings, klanten en verkopers van de Klant. Boats Group gebruikt de Klantgegevens voor het uitvoeren van de in het Opdrachtformulier bepaalde Diensten en zoals verder beschreven in Sectie 28 hieronder en het Privacybeleid van Boats Group. Met betrekking tot de Klantgegevens die de Klant invoert in de Contactmanagerdienst van Boats Group (“CRM-gegevens”), verwerkt Boats Group deze CRM-gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de Contactmanagerdienst en alleen ten behoeve van de Klant. De Klant zal overigens alle rechten, aanspraken op en belangen in de Klantgegevens in eigendom bezitten. Boats Group is eigenaar van alle informatie en gegevens die zijn ontwikkeld of geproduceerd in verband met het verlenen, ontvangen of gebruiken van de Diensten, zolang deze gegevens geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

14.2. De Klant stemt ermee in om geen automatische of handmatige middelen te gebruiken of trachten te gebruiken, en derden geen toestemming te geven om automatische of handmatige middelen te gebruiken of trachten te gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, agenten, ‘robots’, scripts of ‘spiders’, om inhoud van Boats Group geheel of gedeeltelijk te extraheren uit het Systeem zoals het eigendom is van of bestuurd wordt door Boats Group of een van diens dochterondernemingen of Gelieerde ondernemingen, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Boats Group. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent “Gelieerde onderneming” met betrekking tot beide partijen elke dochteronderneming of houdstermaatschappij van die partij en elke dochteronderneming van een houdstermaatschappij van die partij.

14.3. De Klant verklaart en garandeert dat:

14.3.1. hij eigenaar is van de Klantgegevens of overigens het recht heeft om de toepasselijke licenties voor Klantgegevens te verschaffen die hij aan Boats Group verschaft; en

14.3.2. het uploaden van Klantgegevens op, via of in verband met de Diensten (en ieder gebruik door Boats Group van de Klantgegevens conform deze Overeenkomst) niet in strijd is of zal zijn met de intellectuele-eigendomsrechten, privacy- of gegevensbeschermingsrechten, persoonlijke, publiciteitsrechten, contractrechten of welke andere rechten van welke entiteiten of personen dan ook.

14.4. De Klant verklaart en garandeert ook dat de Klant als enige verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen, vergunningen, licenties, vrijgaven en afstandsverklaringen van de eigenaars van auteursrechten, artiest(en), acteurs, regisseurs, spelers, schrijvers, producers of andere personen die genoemd worden in de aan Boats Group verschafte Klantgegevens of van de diensten van wie de resultaten en opbrengst worden gebruikt in de Klantgegevens die de Klant aan Boats Group verschaft.

14.5. Boats Group heeft geen verplichting om de aan Boats Group voorgelegde Materialen te bewerken, beoordelen, controleren of er toezicht op te houden en Boats Group neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband daarmee op zich. De Klant erkent en stemt ermee in dat er fouten of omissies in de Diensten kunnen zijn en dat Boats Group niet verantwoordelijk is voor door de Klant geleden speciale, bijkomende of gevolgschade als gevolg van fouten of omissies.

14.6. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Boats Group Klantgegevens mag bewaren en opslaan en ook Klantgegevens in verband met de Diensten mag onthullen indien dit wettelijk vereist is of indien hij te goeder trouw meent dat deze bewaring of onthulling redelijkerwijs noodzakelijk is om:

14.6.1. te voldoen aan juridische processen;

14.6.2. te reageren op claims inhoudende dat Klantgegevens inbreuk maken op de rechten van een entiteit of natuurlijk persoon; of

14.6.3. de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Boats Group, haar licentiegevers, leveranciers, partners, doorverkopers of gebruikers en/of het publiek te beschermen.

14.7. Boats Group verleent de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor de duur van deze Overeenkomst, voor het gebruik van via de Diensten gegenereerde consumentenleads voor diens redelijke zakelijke doeleinden.

15. Force Majeure. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van alle of een gedeelte van de respectieve verplichtingen op grond hiervan (behalve hun verplichting om op grond hiervan verschuldigde bedragen te betalen) die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een oorzaak of oorzaken buiten hun respectieve redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-nakoming door een subcontractant of andere derde, overmacht of gevaar voor de gemeenschap, brand, overstroming, storm, aardbeving, ongebruikelijk slechte weersomstandigheden, oproer, stakingen, boycots, uitsluiting, oorlogsdaden, verklaard of niet, landelijke of internationale terroristische aanvallen, epidemie/pandemie en de betreffende uitgevaardigde veiligheidsregels, noodsituatie in verband met de openbare gezondheid of veiligheid, beperkingen van de overheid, uitval van het elektriciteits- of communicatienetwerk, verstoring van nutsbedrijven of andere vitale infrastructuur, ontregeling of verstoring van het Internet, telecommunicatiefaciliteitem of externe softwareprogramma’s, een uitspraak of vonnis van een bevoegde rechterlijke instantie, schade aan machines of apparatuur, ontregeling van vervoer of wijziging van een wet of voorschrift na de uitvoering van deze Overeenkomst.

16. Vrijwaringsverklaring. De Klant stemt ermee in om Boats Group, haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, consultants en alle derden te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, boetes, straffen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten in verband met of voortkomend uit:

16.1. het gebruik van door de Klant aan Boats Group verschafte Materialen;

16.2. iedere niet-nakoming of beweerde niet-nakoming door de Klant van diens verplichtingen, verklaringen, beperkingen of garanties die deze Overeenkomst bevat;

16.3. het voldoen of nalaten te voldoen door de Klant aan de toepasselijke wet, regels of voorschriften, met inbegrip van, zonder beperking, Sectie 24.4 hieronder:

16.4. fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de Klant;

16.5. schending of beweerde schending door de Klant van de rechten van een derde, met inbegrip van inbreuk of beweerde inbreuk door de Klant (of schending of inbreuk of beweerde schending of inbreuk door Boats Group als gevolg van Materialen) van intellectuele eigendom (d.w.z. octrooi, auteursrecht of handelsmerk) of onrechtmatige toe-eigening van een eigendomsrecht of handelsgeheim van een natuurlijk persoon of entiteit; en

16.6. als de Klant ontwikkelingsdiensten voor een website of mobiele applicatie heeft aangeschaft, iedere door de Klant geleden storing, fout of verlies wegens onjuiste door derden ten behoeve van de Klant aan Boats Group verschafte marketinginformatie.

17. Uitsluiting van Garantie. De Dienst, Site-inhoud en, indien de Klant Diensten heeft aangeschaft die de ontwikkeling van een website of mobiele applicatie omvatten, marketingmaterialen (zoals hierna gedefinieerd) worden verschaft “in de huidige staat” en “indien beschikbaar” en Boats Group geeft geen garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, wat betreft de Diensten, de Site-inhoud of marketingmaterialen, zoals van toepassing, met inbegrip van, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, eigendomsrecht, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Boats Group verklaart niet dat het gebruik door de Klant van de Diensten of het Systeem beveiligd, tijdig, ononderbroken of foutloos zal zijn of dat het Systeem aan de vereisten van de Klant zal voldoen of dat de Diensten een positie in de zoekresultaten, meer internetverkeer, hogere verkoopprijzen, meer leads of query’s zullen garanderen, wat van toepassing is, of dat alle fouten in de Diensten en/of documentatie zullen worden gecorrigeerd of dat het totale systeem dat de Diensten beschikbaar maakt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het internet, andere transmissienetwerken en het lokale netwerk en de uitrusting van de Klant) vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. De Klant neemt alle verantwoordelijkheid op zich om te bepalen of de Diensten, het Systeem of de hierdoor gegenereerde informatie correct of voldoende zijn voor de doeleinden van de Klant. De Klant erkent dat:

17.1. de Diensten tijdelijk kunnen worden onderbroken, beperkt of gedegradeerd kunnen worden als gevolg van beperkingen van de capaciteit of de apparatuur van het internet, wijzigingen, upgrades, verplaatsingen of reparaties van de apparatuur en

17.2. de internetgegevens door derden kunnen worden onderschept. Boats Group geeft geen garanties wat betreft het doel of de waarde van e-mail of andere online communicatiemethoden die inherent zijn aan of worden toegevoegd aan de Dienst.

18. Beperking van Aansprakelijkheid. DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOATS GROUP OP GROND HIERVAN ZAL IN TOTAAL NIET HOGER ZIJN DAN EEN BEDRAG GELIJK AAN DE FEITELIJKE BEDRAGEN DIE DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD VOOR DE SPECIFIEKE DIENST WAAROP DE AANSPRAAK OP SCHADELOOSSTELLING VAN TOEPASSING IS IN DE DRIE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS WAARDOOR DE AANSPRAKELIJKHEID WERD VEROORZAAKT. IN GEEN GEVAL ZULLEN BOATS GROUP, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN, CONSULTANTS OF DERDEN GEÏDENTIFICEERD IN NAAR BEHOREN UITGEVOERDE OPDRACHTEN OF ADDENDA HIERBIJ, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, SPECIALE, BIJKOMENDE SCHADE, SMARTENGELD, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST EN HONORARIA OF GEBASEERD OP VERLIES VAN GOODWILL, WINSTDERVING, VERLIES OF BEKENDMAKING VAN GEGEVENS (DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK) OF ONDERBREKING VAN GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN OF GEGEVENS) ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, NIET-NAKOMING VAN WETTELIJKE VERPLICHTING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT DE UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST. DE KLANT STEMT ERMEE IN DAT DE VERGOEDING DIE BOATS GROUP OP GROND HIERVAN BEREKENT GEEN VERGOEDING INHOUDT VOOR HET OP ZICH NEMEN DOOR BOATS GROUP VAN HET RISICO VAN INDIRECTE, SPECIALE, BIJKOMENDE SCHADE, SMARTENGELD, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF OF GEVOLGSCHADE VAN DE KLANT. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT ONGEACHT OF BOATS GROUP OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING EN IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DE HONORARIA WAREN BEPAALD OP BASIS VAN DE VOORAFGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. ELKE PARTIJ BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST EEN FUNDAMENTEEL DEEL VAN DEZE OVEREENKOMST VORMT EN DAT DE KLANT EN BOATS GROUP ER NIET MEE ZOUDEN INSTEMMEN OM DEZE OVEREENKOMST TE SLUITEN ZONDER DEZE BEPERKING. NIETS IN DEZE SECTIE IS BEDOELD OM (OF ZAL GEACHT WORDEN) AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN: (I) VOOR OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN BOATS GROUP; (II) VOOR FRAUDE; (II) OPZETTELIJK WANGEDRAG; OF (III) VOOR IEDERE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE GELDENDE WET.

19. Speciale Communicatievoorschriften. In aanvulling op en niet ter beperking van de andere verklaringen, garanties, convenanten in overeenkomsten van de Klant die deze Overeenkomst bevat, verklaart, garandeert en belooft de Klant dat, voor zover deze laatste regels van toepassing zijn op de Klant, deze voldoet, en zal voldoen, aan alle vereisten van de Telephone Consumer Protection Act van 1991, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en met inbegrip van de bijbehorende federale voorschriften in verband daarmee (“TCPA”), de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), de Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (de “CAN-SPAM Act”), de Telemarketing Sales Rule (“TSR”), de Junk Fax Prevention Act, Canada’s Anti-Spam Legislation en de bijbehorende voorschriften (“CASL”), de Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Unsolicited Telecommunications Rules (“CRTC Telemarketing Rules”), de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) (Canada) en de provinciale tegenhangers daarvan, voor zover van toepassing op de Klant, evenals alle andere toepasselijke wetten en voorschriften betreffende contacten met en kennisgevingen aan consumenten. Zonder de algemeenheid van het voorafgaande te beperken:

19.1. is de Klant als enige verantwoordelijk voor de communicatie met klanten, potentiële klanten en andere consumenten, met inbegrip van de inhoud van de communicatie, de keuze van de ontvangers van de communicatie, en de wijze, het tijdstip en de leveringsmethode van deze communicatie; en

19.2. voor zover deze communicatie het gebruik van voorspellende of automatische kiessystemen en/of vooraf opgenomen berichten inhoudt, erkent de Klant en stemt ermee in dat:

19.2.1. elke persoon aan wie deze communicatie wordt geleverd zijn of haar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming moet verschaffen, via geschreven of elektronische handtekening, om communicatie via voorspellende of automatische kiessystemen en van te voren opgenomen berichten te ontvangen,

19.2.2. de Klant een mechanisme moet verschaffen zodat al deze personen zich kunnen inschrijven (en gemakkelijk weer kunnen uitschrijven) voor dergelijke communicatie, en

19.2.3. de Klant op diens website of in een ander geschikt gebied, dicht bij het mechanisme voor in- en uitschrijven, een opvallende bekendmaking moet posten en handhaven om aan te geven dat door het geven van deze toestemming:

19.2.3.1. deze persoon de entiteit en/of de genoemde Gelieerde ondernemingen ervan het recht geeft om hem/haar via telemarketing te benaderen, waarbij een automatisch kiessysteem en/of een kunstmatige of van te voren opgenomen stem wordt gebruikt, en

19.2.3.2. deze persoon de toestemming niet hoeft te ondertekenen als voorwaarde voor het aanschaffen van eigendommen, goederen of diensten. De Klant moet Boats Group en haar Gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk “Gevrijwaarde Partijen van Boats Group”), vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, procedures en eisen die worden aangevoerd of beweerd door derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een overheidspersoon, – instantie of -commissie, tegen een Gevrijwaarde Partij van Boats Group (gezamenlijk “Claims”), en van en tegen schadevergoeding, kosten, boetes, straffen, uitgaven en andere aansprakelijkheden van welke aard dan ook (met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocaatkosten die zijn opgelopen in verband met deze Claims, voortkomend uit of in verband met:

19.2.3.2.1. iedere niet-nakoming door de Klant van een van de voorafgaande verklaringen, garanties en convenanten of andere voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn beschreven of

19.2.3.2.2. indien en voor zover deze laatste regels van toepassing zijn op de Klant, de overtreding of niet-naleving door de Klant van de voorwaarden en bepalingen van de TCPA, CCPA, de CAN-SPAM Act, TSR, CASL, CRTC Telemarketing Rules, PIPEDA en/of iedere andere toepasselijke wet, regel of voorschrift.

20. Vertrouwelijkheid.

20.1. Zowel Boats Group als de Klant moeten alle niet-openbare zakelijke of technische informatie, handelsgeheimen of andere informatie (met inbegrip van technische handleidingen of documentatie van Boats Group in verband met de Diensten) die betrekking hebben op de ander (“Vertrouwelijke Informatie”) vertrouwelijk houden en mogen deze niet op andere wijze bekendmaken aan derden of deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan ter bevordering van deze Overeenkomst. Voor de toepassing van deze Overeenkomst is de partij die Vertrouwelijke Informatie van de andere partij ontvangt de “Ontvangende Partij” en de partij die deze Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt de “Bekendmakende Partij”. Zowel Boats Group als de Klant beschermen Vertrouwelijke Informatie van de ander tegen ongeautoriseerde bekendmaking of gebruik door onbevoegden op dezelfde wijze waarop zij hun eigen Vertrouwelijke Informatie van dezelfde aard beschermen en daarbij niet minder dan redelijke zorgvuldigheid betrachten. Voor deze doeleinden omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die:

20.1.1. zonder beperking is ontvangen van een andere bron die het recht heeft deze informatie te verstrekken;

20.1.2. algemeen voor het publiek beschikbaar is of wordt zonder schending van deze Overeenkomst door de Ontvangende Partij;

20.1.3. vóór ontvangst van de Bekendmakende Partij in bezit van de Ontvangende Partij was; of

20.1.4. onafhankelijk door de Ontvangende Partij is ontwikkeld. De Klant erkent dat de voorwaarden van deze Overeenkomst en Opdrachtformulieren deel uitmaken van “Vertrouwelijke Informatie” en stemt ermee in on deze Overeenkomst en Opdrachtformulieren vertrouwelijk te houden.

20.2. Bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie wordt niet uitgesloten door de Ontvangende Partij als deze bekendmaking:

20.2.1. vereist is krachtens een geldig rechterlijk bevel of

20.2.2. overigens wettelijk voorgeschreven is, mits in beide omstandigheden, voor zover de geldende wet dit toestaat:

20.2.2.1. de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij een kopie verstrekt van de eis, sommatie, dwangbevel, of ander juridisch proces dat deze bekendmaking noodzaakt,

20.2.2.2. de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij redelijk van tevoren in kennis stelt van haar voornemen de Vertrouwelijke Informatie bekend te maken om de Bekendmakende Partij gelegenheid te geven om passende bescherming te verkrijgen, en

20.2.2.3. de Ontvangende Partij alle redelijke stappen neemt, met inbegrip van, zonder beperking, het trachten te verkrijgen van een beschermingsbevel, om de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie zoveel mogelijk te beperken.

20.3. De Ontvangende Partij moet alle Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij in haar bezit of onder haar controle op verzoek van de Bekendmakende Partij of bij beëindiging van deze Overeenkomst onmiddellijk aan de Bekendmakende Partij retourneren of vernietigen (met verklaring van deze vernietiging op verzoek door de Ontvangende Partij verstrekt). Niettegenstaande het voorafgaande is de Ontvangende Partij niet verplicht om kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij uit haar back-upmedia en servers te verwijderen wanneer dit commercieel onuitvoerbaar is.

20.4. De partijen erkennen dat onbevoegd gebruik of bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie onherstelbare schade aan de Bekendmakende Partij kan veroorzaken. Daarom komen de partijen overeen dat de Bekendmakende Partij het recht heeft om billijke voorzieningen, met inbegrip van dwangmaatregelen, te vorderen, naast alle andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn wegens dreigende of feitelijke schending van deze Overeenkomst met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie.

21. Overleving. De volgende bepalingen en secties blijven na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht: Sectie 3 (Duur en Verlenging), Sectie 4 (Betaling), Sectie 5 (Opschorting of Beëindiging), Sectie 6 (Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid), Sectie 12 (Intellectuele Eigendom), Sectie 14 (Eigendomsrecht), Sectie 15 (Force Majeure), Sectie 16 (Vrijwaringsverklaring), Sectie 17 (Uitsluiting van Garantie), Sectie 18 (Beperking van Aansprakelijkheid), Sectie 19 (Speciale Communicatievoorschriften), Sectie 20 (Vertrouwelijkheid), Sectie 22 (Diversen), Sectie 23 (Aanvullende Juridische Zaken), Sectie 28 (Gegevensbescherming) en alle andere bepalingen die vervat zijn in de Dienstspecifieke voorwaarden of die anders, door hun context, bedoeld zijn om na beëindiging of afloop van kracht te blijven.

22. Diversen. Deze Overeenkomst schept geen relatie van joint venture, partnerschap, werknemer, agentschap, franchise of vertegenwoordiger tussen de Klant, Boats Group en eventuele derden. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boats Group en iedere poging tot overdracht zonder deze toestemming te ontvangen is nietig en niet van kracht. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen, verklaringen, overeenkomsten en afspraken, schriftelijk of mondeling, betreffende het onderwerp ervan en de voorwaarden in elke kooporder of ander opdrachtdocument van de Klant. Geen enkele andere handeling of gewoonte en geen enkel document of gebruik wordt geacht deze Overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Als blijkt dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling worden uitgevoerd voor zover dit maximaal toegestaan is, en zullen de andere bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Als een van de partijen nalaat om een van haar rechten op grond van deze Overeenkomst uit te oefenen of te doen gelden, wordt dit niet beschouwd als afstand van deze rechten. Zonder beperking van de rechten van Boats Group die hierin anderszins zijn vastgesteld of beschreven om deze Overeenkomst, andere voorwaarden, prijzen of beleidsregels bij te werken of te wijzigen, stemt de Klant ermee in dat Boats Group de voorwaarden van deze Overeenkomst mag wijzigen met (i) schriftelijke wederzijdse instemming of (ii) door de Klant 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van deze wijziging(en). De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, eventuele Opdrachtformulieren en deze Overeenkomst vormen de gehele overeenkomst tussen de Klant en Boats Group en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen Boats Group en de Klant. Beide partijen erkennen dat zij bij het sluiten van deze Overeenkomst zich niet hebben gebaseerd op mondelinge of schriftelijke verklaringen, zekerheden of andere garanties, toezeggingen, verklaringen of verbintenissen die op enig tijdstip door of uit naam van de andere partij zijn gedaan of gegeven met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst voordat deze werd ondertekend (gezamenlijk “Precontractuele Verklaringen”), behalve degene die in deze Overeenkomst worden uiteengezet. Beide partijen doen hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die anders voor hen beschikbaar zouden zijn in verband met deze Precontractuele Verklaringen. Niets hierin vormt een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van een van beide partijen voortkomend uit precontractuele frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of frauduleuze verzwijging.

23. Aanvullende Juridische Zaken.

23.1.1. In het geval dat de Overeenkomst is ondertekend met YachtWorld International Limited conform Sectie 1.1: zullen deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Engeland en Wales, en zullen alle geschillen en controversen die voortkomen uit deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

23.1.2. In het geval dat de Overeenkomst is ondertekend met Servicios Nauticos En Internet, S.L. conform Sectie 1.2: zullen deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Spanje, en zullen alle geschillen en controversen die voortkomen uit deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van Madrid (Spanje).

23.1.3. In het geval dat de Overeenkomst is ondertekend met Boats Group International UK, conform Sectie 1.3: zullen deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Engeland en Wales, en zullen alle geschillen en controversen die voortkomen uit deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

23.1.4. In het geval dat de Overeenkomst is ondertekend met Boats Group Nederland B.V. conform Sectie 1.4: zullen deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Nederland, en zullen alle geschillen en controversen die voortkomen uit deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdan (Nederland).

23.1.5. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet geheel of gedeeltelijk van toepassing op deze Overeenkomt. De persoon die deze Overeenkomst uitvoert uit naam van de Klant garandeert dat hij of zij gemachtigd is om deze Overeenkomst en een eventueel Opdrachtformulier uit naam van de Klant uit te voeren en op te leveren. De partijen hebben uitdrukkelijk verzocht dat deze Overeenkomst, ieder Opdrachtformulier en alle documenten en kennisgevingen in verband hiermee in de Engelse taal worden opgesteld. De officiële tekst van deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier is in de Engelse taal zoals die wordt gebruikt in de Verenigde Staten, en iedere interpretatie of uitleg van deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier zal gebaseerd zijn op de tekst in de Engelse taal. Indien en voorzover er tegenstrijdigheid is tussen de Engelse taal van deze Overeenkomst en een Opdrachtformulier en een vertaalde versie daarvan, heeft de Engelse taal voorrang. Door in te stemmen met deze Overeenkomst, geven de Klant en Boats Group toestemming tot het gebruik van elektronische handtekeningen in plaats van een oorspronkelijke handtekening op papier. Beide partijen komen overeen dat het de bedoeling is dat elektronische handtekeningen, digitaal of versleuteld, van de partijen die deel uitmaken van deze Overeenkomst en een Opdrachtformulier, dit geschrift legaliseren en dezelfde kracht en werking hebben als handmatige handtekeningen. Deze Overeenkomst en een Opdrachtformulier mogen worden uitgevoerd in meerdere exemplaren, die elk een origineel vormen, en die samen één overeenkomst vormen. De exemplaren van deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier kunnen door de ene partij worden opgemaakt en aan de andere partij geleverd via fax, e-mail of andere elektronische middelen en de ontvangende partij kan er bij ontvangst van het op deze wijze opgemaakte en via fax, e-mail of andere elektronische middelen geleverde document op vertrouwen alsof het origineel was ontvangen.

23.2. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, dient iedere kennisgeving die op grond van deze Overeenkomst moet of mag worden gedaan of geleverd aan het in het Opdrachtformulier opgegeven adres te worden geleverd. Een kennisgeving wordt geacht door een partij te zijn ontvangen en is van kracht:

23.2.1. op de dag waarop deze is gedaan, indien persoonlijk afgegeven of verzonden via fax met bevestiging, ontvangst geverifieerd of

23.2.2. op de vijfde dag nadat deze kennisgeving is verzonden via aangetekende prioritaire post, gefrankeerd, met bewijs van ontvangst.

23.3. Verantwoordelijkheden van de Klant. De Klant dient met Boats Group samen te werken bij de uitvoering van de Diensten door, zonder beperking:

23.3.1. alle beslissingen en goedkeuringen onmiddellijk te geven zodat de uitvoering van de Diensten door Boats Group niet wordt vertraagd of verhinderd;

23.3.2. Boats Group onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele problemen, bezorgdheden of geschillen in verband met de Diensten; en

23.3.3. Boats Group tijdig toegang te geven tot gegevens, informatie en personeel van de Klant. Het is de Klant verboden om nu en in de toekomst door zijn gedrag op welke wijze dan ook aan derden te suggereren dat listings van de Klant van een ander dan Boats Group komen.

24. Websitediensten Specifieke Bepalingen. Als de Klant Diensten aangeschaft heeft of gebruikt met betrekking tot de ontwikkeling of implementatie van een Website of Mobiele Applicatie voor de Klant, en in geval van een conflict tussen de aanvullende voorwaarden en bepalingen in deze Sectie 24 en alle andere voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, dan hebben, uitsluitend ten behoeve van dergelijke toepasselijke Diensten, de voorwaarden en bepalingen in deze Sectie 24 voorrang.

24.1. Aanvullende definities. Voor de toepassing van deze Sectie 24:

24.1.1. betekent “Website-oplossing” de door Boats Group voor de Klant ontwikkelde website- of mobiele applicatie-oplossing zoals geïdentificeerd in deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier;

24.1.2. betekent “Websitespecifieke Diensten” de marketing tools en diensten die door Boats Group aan de Klant zullen worden verschaft, en, waar van toepassing, omvat dit de Website-oplossing;

24.1.3. betekent “Marketingmateriaal” de digitale informatie, grafische elementen, afbeeldingen en tekst die door de Klant zijn verschaft of door Boats Group zijn gemaakt in de context van het verlenen van de Diensten of weergegeven op de Website-oplossing;

24.1.4. wordt de term “Diensten” ook geacht de Websitespecifieke Diensten te omvatten; en

24.1.5. omvat de term “Site-inhoud” alle Marketingmaterialen (anders dan Materialen).

24.2. Het gebruik door de Klant van Diensten en Site-inhoud.

24.2.1. Na uitvoering van de Overeenkomst en eventuele Opdrachtformulieren door de partijen, wordt van de Klant verwacht dat deze binnen een redelijk tijdsbestek reageert op de verzoeken van Boats Group in verband met de implementatie van de Website-oplossing en lanceringsactiviteiten. Als de Klant binnen een periode van vijf (5) werkdagen of langer niet reageert op verzoeken om informatie of activiteiten in verband met implementatie, en de lancering van de Website-oplossing, behoudt Boats Group zich het recht voor om het ontwikkelingswerk uit te stellen en zal het project herprioritering en hertoewijzing van middelen ondergaan.

24.2.2. Voor elke website-implementatie zijn twee wijzigingen van de styling van de oorspronkelijk gekozen opzet mogelijk. Alle verdere veranderingen worden in rekening gebracht volgens het geldende ontwerptarief per uur van Boats Group en kunnen ook de geplande lanceringsdatum beïnvloeden.

24.2.3. In verband met de verleende Diensten mag Boats Group, naar eigen goeddunken en op ieder tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, de Diensten of de Website-oplossing wijzigen zolang de basisfuncties grotendeels onveranderd blijven. Boats Group zal redelijke zorg betrachten bij het bijwerken en wijzigen van de Diensten of de Website-oplossing; op voorwaarde echter dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor het controleren van de juistheid van de via de Diensten of de Website-oplossing door Boats Group verstrekte informatie en Boats Group wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor elk soort fouten met betrekking tot alle informatie die in of over de Materialen is opgenomen. Naast en niet ter beperking van het voorafgaande, is alleen de Klant verantwoordelijk voor het bijwerken, zo vaak als nodig, van informatie die in de Website-oplossing is opgenomen op alle plaatsen waar Boats Group de Klant de mogelijkheid geeft om deze bij te werken.

24.2.4. De Klant verklaart en garandeert het recht en de bevoegdheid te hebben en te behouden om in het Marketingmateriaal alle toepasselijke OEM-voertuigen en/of voertuigen van distributeurs, producten, logo’s en handelsmerken en alle andere Materialen, weer te geven. De Klant machtigt Boats Group om zijn logo, afbeeldingen en informatie te gebruiken in het Marketingmateriaal en op de Website-oplossing van Boats Group zoals Boats Group geschikt acht om de diensten van de Klant en Boats Group te promoten. Boats Group is eigenaar van en zal op grond hiervan alle rechten, aanspraken op en belangen in de namen “Boats Group Marketing Solutions®” en Boats Group behouden, evenals alle handelsmerken en/of dienstmerken die hierna worden gekozen in verband met de Diensten (“Kenmerken van het Merk Boats Group”).

24.3. Eigendom van Webadres/URL. Tenzij het webadres/de URL van de Klant een adres is dat eigendom is van de Klant, stemt de Klant er hierbij mee in dat hij geen eigendoms- of andere rechten heeft op het bij de Diensten gebruikte webadres/de URL en dat, na eventuele beëindiging of afloop van de Diensten of deze Overeenkomst en ieder Opdrachtformulier in verband met dit webadres/deze URL, Boats Group zich het recht voorbehoudt om dit webadres/deze URL dat/die eerder door Boats Group aan de Klant was toegewezen, aan anderen toe te wijzen.

24.4. Naleving. Alleen de Klant is ervoor verantwoordelijk om:

24.4.1. ervoor te zorgen dat het privacybeleid en alle andere voorwaarden en bepalingen in verband met het gebruik door eindgebruikers van elke website of mobiele applicatie krachtens de Websitespecifieke Diensten voldoen aan deze Overeenkomst en alle geldende wetten, regels, voorschriften, vonnissen en uitspraken in alle rechtsgebieden waarin deze website of mobiele applicatie of gebruikers van deze platforms zich kunnen bevinden, of waarin gegevens in verband met deze website of mobiele applicatie of deze gebruikers zullen worden opgeslagen of verwerkt; en

24.4.2. te voldoen aan al deze wetten, regels, voorschriften, vonnissen en uitspraken bij het beheer door de Klant van deze website of mobiele applicatie, onder andere door het verstrekken van alle kennisgevingen aan de gebruikers van de website of mobiele applicatie die daarvoor nodig zijn.

25. YachtWorld Diensten Specifieke Bepalingen. Behalve met betrekking tot Sectie 25.2.3, die van toepassing is op Klanten die YachtWorld en/of een in Bijlage A genoemde website gebruiken, is deze Sectie 25 alleen van toepassing op Klanten van YachtWorld. Als de Klant Diensten aangeschaft heeft of gebruikt met betrekking tot het lidmaatschap, en in geval van een conflict tussen de aanvullende voorwaarden en bepalingen in deze Sectie 25 en alle andere voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, dan hebben, uitsluitend ten behoeve van dergelijke toepasselijke Diensten, de voorwaarden en bepalingen in deze Sectie 25 voorrang.

25.1. Aanvullende definities. Voor de toepassing van deze Sectie 25:

25.1.1. verwijst “centrale/exclusieve listing” naar een schriftelijke listingovereenkomst ondertekend door de eigenaar van het vaartuig waarbij slechts één brokerage wordt gemachtigd een boot te koop aan te bieden, waarbij deze eigenaar afstand doet van het recht om de boot zelf te verkopen en er akkoord mee gaat om de listing brokerage een bepaalde commissie te betalen als een koop wordt gesloten tijdens de duur van de listingovereenkomst. Contact met de eigenaar zonder machtiging van de listing broker is volgens broker-to-broker ethiek niet geoorloofd;

25.1.2. verwijst “open/niet-exclusieve listing” naar een schriftelijke listingovereenkomst ondertekend door de eigenaar van het vaartuig dat aan één of meer brokerages wordt gegeven waarbij de broker die een koper oplevert een commissie krijgt uitbetaald en het de eigenaar vrij staat om de boot aan zijn of haar eigen potentiële kopers te verkopen zonder een commissie te betalen;

25.1.3. verwijst “inruil” naar een boot die het eigendom is van een dealer of brokerage en die te koop wordt aangeboden;

25.1.4. verwijst “beschikbaar voor co-brokerage” naar een wederzijdse overeenkomst om de commissie te delen tussen twee brokeragebedrijven als een verkoop tot stand wordt gebracht door twee bedrijven. Gewoonlijk werken de Listing Agent (het bedrijf met de ondertekende overeenkomst met de verkoper om de boot aan te bieden) en de Selling Agent (het bedrijf dat de koper vertegenwoordigt met een ondertekende koop- en verkoopovereenkomst) samen om hetzij een Centrale/Exclusieve of een Open/Niet-Exclusive listing te verkopen;

25.1.5. verwijst “Boten en jachten op maat” naar Vaartuigen die zijn gebouwd door een fabrikant met een jaarlijkse productie van minder dan 50 eenheden, gewoonlijk besteld met specifiek aangepaste constructie. De door Boats Group te goeder trouw gedane interpretatie van de in deze Overeenkomst of een Opdrachtformulier gebruikte termen is definitief en bindend, met inbegrip van, zonder beperking, veilingen¬, gedeelde en centrale listings.

25.2. Beleid. De Klant moet zich aan het volgende reclamebeleid houden:

25.2.1. Listingbeleid van Yacht World.

25.2.1.1. Alle centrale/exclusieve en open/niet-exclusieve listings geadverteerd in “YachtWorld” vereisen een schriftelijke listingovereenkomst. Als de Klant wordt aangesproken op een listing van de Klant, moet een listingovereenkomst, ondertekend door de eigenaar van het vaartuig, op verzoek via e-mail aan Boats Group worden gezonden.

25.2.1.2. Listings kunnen centraal/exclusief, open/niet-exclusief, inruil en nieuwe boten zijn. Listings kunnen niet “te koop door eigenaar” (FSBO) zijn. De Klant mag de advertentiediensten van Boats Group niet doorverkopen. De Klant mag een lidmaatschap van “YachtWorld” niet gebruiken met het doel om advertentiekosten van eigenaars/verkopers te vragen. Het is verboden om de geïnteresseerde koper rechtstreeks of indirect voor meer informatie naar de verkoper te verwijzen.

25.2.1.3. De Klant mag een centrale of exclusieve listing van een andere broker niet adverteren in zijn eigen voorraad boten in de verkoop.

25.2.1.4. Bedrijfsinformatie betreffende de brokerage van de Klant mag niet worden weergegeven in de listing op de website van YachtWorld, dit omvat afbeeldingen en listings die voorzien zijn van een bedrijfsnaam of ander soort identificatieteken of -methode.

25.2.1.5. Boten die als ‘Nieuw’ worden opgegeven, moeten in voorraad zijn op het kantoor van de Klant, of in aanbouw bij de bouwers. De Klant mag boten opgeven die de Klant van tevoren heeft besteld en die in aanbouw zijn. Voor alle boten die een ‘Nieuw’ product zijn, moet een HIN-nummer worden ingevuld in het HIN-veld in BoatWizard. De Klant mag ook “Nieuwe” Boten en jachten op maat opgeven die beschikbaar zijn om gebouwd te worden zonder een HIN-nummer.

25.2.1.6. Als de Klant een listing verliest, moet het nummer van de listing binnen vierentwintig (24) uur na deze gebeurtenis uit de website van YachtWorld worden verwijderd.

25.2.1.7. De Klant mag niet meer dan één exemplaar van zijn listings adverteren.

25.2.1.8. Als de Klant geen boot heeft waarvan de verkoop op handen is, mag deze niet worden weergegeven met de status “Sale Pending”. “Sale Pending” betekent een schriftelijk aanvaard bod met aanbetaling.

25.2.1.9. Klantspecifieke informatie of informatie die bedoeld is om co-brokerage activiteit te verijdelen is niet toegestaan in het veld voor een algemene beschrijving van de display-advertentie en nergens op de pagina met volledige specificaties; deze is alleen toegestaan in het veld “Specifieke contactinformatie”.

25.2.2. Geschiktheidsbeleid. De Klant begrijpt dat de Klant met zijn lidmaatschapsaanvraag ten minste drie centrale/exclusieve boten te koop moet aanbieden, beschikbaar voor co-brokerage, met ondertekende listingovereenkomsten van drie verschillende eigenaars, waarvan geen enkele het eigendom is van het lid of een werknemer, en waarvan geen enkele al wordt geadverteerd op de site van YachtWorld. Om in aanmerking te blijven komen voor YachtWorld.com, moeten drie boten of 75% van de voorraad van de Klant, met aftrek van nieuwe en inruilvoorraad, wat meer is, beschikbaar zijn voor co-brokerage.

25.2.3. Beleid betreffende Verkochte Boten.

25.2.3.1. Toegang tot soldboats.com is alleen beschikbaar voor (i) brokeragewebsites van leden van YachtWorld en (ii) voor bepaalde hiervoor in aanmerking komende Klanten, lidmaatschap van websites die genoemd worden in Bijlage A, die zich bevinden binnen en buiten YachtWorld.

25.2.3.2. De Klant moet nauwkeurige informatie, met inbegrip van prijsinformatie, aan soldboats.com verschaffen om toegang te krijgen tot door anderen verschafte informatie in soldboats.com.

25.2.3.3. Alleen het listingbureau dat betrokken is bij de verkoop van een boot kan een boot in de database van soldboats.com invoeren.

25.2.3.4. Gegevens waarvoor de Klant niet het listingbureau is mogen niet op promotionele wijze worden gepubliceerd via kanalen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites, of mobiele applicatie, gedrukte brochures, e-mails en direct mail.

25.2.3.5. Gegevens van soldboats.com mogen niet worden gedeeld met niet-leden van soldboats.com tenzij het informatie is die al gepubliceerd is en openbaar beschikbaar is gemaakt door YachtWorld of een website die wordt vermeld in Bijlage A. Iedere verwijzing naar gepubliceerde informatie (bijvoorbeeld de YachtWorld market Index) moet naamsvermelding van YachtWorld of de betreffende in Bijlage A vermelde website bevatten.

25.2.3.6. Leden moeten ten minste 75% van hun gebruikte/brokerage voorraad aan soldboats.com verschaffen om toegang tot de database te behouden, op voorwaarde dat de gebruikte/brokerage voorraad alleen meetelt voor die minimale listingdrempel als de gebruikte/brokerage voorraad voldoet aan de geschiktheidscriteria die op soldboats.com worden samengevat.

26. Co-Brokerage Zoekdiensten Specifieke Bepalingen. Als de Klant Diensten heeft aangeschaft waarbij een webgebaseerde zoekapplicatie wordt gebruikt waarmee brokers listings kunnen weergeven van boten die worden vertegenwoordigd door andere samenwerkende brokers, zijn de volgende aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing.

26.1. Aanvullende definities. Voor de toepassing van deze Sectie:

26.1.1. betekent “API” een Application Programming Interface waarmee de Klant Gegevens van Boats Group kan ontvangen;

26.1.2. betekent “Boats Group-omgeving” apparatuur, software, systemen, netwerken of andere infrastructuuritems van Boats Group of derden die door of ten behoeve van Boats Group worden gebruikt om het Systeem te voorzien, met inbegrip van, zonder beperking, opslag- en netwerkapparatuur, besturingssystemen, databasemanagementsystemen en alle toepassingssoftware die door of ten behoeve van Boats Group wordt gebruikt om het Systeem- en Boats Group-platform te voorzien, met specifieke uitsluiting van, zonder beperking, communicatie- en/of connectiviteitssystemen verschaft door draadloze providers, telecommunicatieproviders en Internetproviders;

26.1.3. betekent “Co-Brokerage Zoekfunctie” de co-brokerage zoektoepassing, gegevens en functionaliteit bestaande uit Centrale en Beschikbare voor co-brokerage listings van boten verschaft door klanten van Boats Group;

26.1.4. heeft “Vertrouwelijke Informatie” de betekenis die in Sectie 20.1 hierboven is gegeven;

26.1.5. betekent “Gegevens” de gegevens of informatie, in welke vorm dan ook, zoals tekst, afbeeldingen of video en die door de Co-Brokerage Zoekfunctie worden verschaft;

26.1.6. betekent “Niet-meegerekende Stilstandtijd” dat, voor de toepassing van het bepalen van de beschikbaarheid van een Dienst, stilstandtijd niet omvat, en Boats Group geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor, stilstandtijd of verslechtering van de service, geheel of gedeeltelijk, door een van de volgende oorzaken:

26.1.6.1. handelingen of nalatigheid van de Klant, diens Gelieerde ondernemingen of hun respectieve agenten, dealers, contractanten of verkopers of iedere onrechtmatige handeling door een gebruiker;

26.1.6.2. problemen met connectiviteits of een extern netwerk buiten de controle van Boats Group, met inbegrip van, zonder beperking, problemen met of het niet beschikbaar zijn van het internet, telecommunicatiediensten of externe netwerken of connectiviteit;

26.1.6.3. geplande stroomonderbreking; of

26.1.6.4. factoren buiten de controle van Boats Group en/of force majeure;

26.1.7. betekent “Sites” de URL’s van de Klant die zijn opgegeven in het Opdrachtformulier; en

26.1.8. omvatten “Diensten”, om twijfel te voorkomen, het verschaffen van Gegevens door middel van de Co-Brokerage Zoekfunctie.

26.2. Beleid.

26.2.1. De leden moeten ten minste 10 “centrale” en “beschikbare voor co-brokerage” listings aan de BoatWizard multiple listing service (“MLS”) bijdragen om een pagina met een zoekfunctie voor privélistings (“PLS”) op hun site te kunnen activeren/gebruiken.

26.2.2. Een PLS is alleen beschikbaar voor (i) brokeragewebsites van leden van YachtWorld en (ii) voor bepaalde hiervoor in aanmerking komende Klanten, lidmaatschap van websites die genoemd worden in Bijlage A, die zich bevinden binnen en buiten YachtWorld. Dit is niet beschikbaar voor uitlenen, ruilen, leasen, huren of verkopen aan andere personen, bedrijven, websites of entiteiten.

26.2.3. Het is mogelijk dat u geen PLS-zoekpagina hebt als u al uw listings van de PLS-pagina’s van anderen hebt uitgesloten.

26.2.4. Als de voorraad niet samen wordt weergegeven, moeten de navigatie-elementen de PLS-voorraad duidelijk scheiden van interne voorraad in de paginastructuur van de website (d.w.z. websitemenu’s, tabbladen, vervolgkeuzemenu’s en zoekformulieren).

26.2.5. De gegevens van PLS-listings moeten uit de relevante servers worden opgehaald op het tijdstip dat hierom wordt verzocht. Gegevens mogen op geen enkele wijze en in geen enkel formaat worden ‘geschraapt’, gekopieerd of opgeslagen.

26.2.6. De gegevens van de PLS-listing moeten in hun geheel worden weergegeven, met inbegrip van de verschafte disclaimers, en de oorspronkelijke listing mag niet worden gewijzigd. Toevoeging, verwijdering of andere wijzigingen van de gegevens van de oorspronkelijke listing zijn verboden.

26.2.7. De gegevens van een PLS-listing moeten voldoen aan deze volgorde:

26.2.7.1. Foto’s worden aan de bovenkant van de listing weergegeven. Extra tekst, afbeeldingen of andere inhoud mogen niet boven de foto’s van de PLS-listing worden geplaatst.

26.2.7.2. De beschrijvingen van PLS-listings worden onder de foto’s weergegeven en moeten in hun geheel zichtbaar worden weergegeven.

26.2.7.3. De disclaimer van bronvermelding moet aan het einde van de beschrijving worden weergegeven en duidelijk in zijn geheel te zien zijn als standalone tekst.

26.2.8. PLS-listings kunnen geheel of gedeeltelijk in marketingcampagnes worden opgenomen, zolang duidelijk wordt vermeld dat de betreffende listings deel zijn van een Wereldwijde Zoekfunctie of dat het MLS-listings zijn. De marketing mag niet suggereren dat de PLS-voorraad deel is van de voorraad van de bedrijven.

26.2.9. De PLS-listinggegevens kunnen op meerdere pagina’s op uw website worden gebruikt, zolang de oorspronkelijk listinggegevens niet worden veranderd of gewijzigd zoals hierboven aangegeven.

26.2.10. Iedere poging om een PLS-listing als uw eigen interne listing voor te stellen is verboden.

26.2.11. Tegen frequente overtreders van de bovenstaande beleidsregels zullen maatregelen worden genomen, tot en met verlies van het PLS-product.

26.3. Licentie.

26.3.1. Voor de door de Klant betaalde honoraria verschaft Boats Group de Klant hierbij een niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentiëring), voor de duur van de Overeenkomst en het Opdrachtformulier, voor het gebruik van de Gegevens en API die deel uitmaken van haar Diensten alleen op de Sites. De Klant aanvaardt verantwoordelijkheid voor de selectie van de Co-Brokerage Zoekfunctie om zijn bedoelde resultaten te bereiken en erkent dat de Co-Brokerage Zoekfunctie niet is ontwikkeld om aan de individuele vereisten van de Klant te voldoen.

26.3.2. De Klant mag de Gegevens en API uitsluitend gebruiken voor de normale zakelijke doeleinden van de Klant (d.w.z. het adverteren van boten die te koop zijn), wat niet omvat het gebruik van de Gegevens of API toestaan door, of ten behoeve van, iemand anders dan een werknemer, consultant of contractant van de Klant.

26.3.3. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de voorwaarden van deze Overeenkomst, heeft de Klant niet het recht (en mag hij geen derden toestaan) om de Co-Brokerage Zoekfunctie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, er reverse-engineering op toe te passen, te decompileren, te demonteren, te wijzigen, aan te passen of fouten erin te corrigeren, behalve voor zover het omzetten van de Co-Brokerage Zoekfunctie in een menselijk leesbare versie (via reverse-engineering, decompilatie of demontage) noodzakelijk is voor het integreren van de werking van de Co-Brokerage Zoekfunctie met de werking van andere door de Klant gebruikte software of systemen voor de door deze Overeenkomst toegestane doeleinden, tenzij Boats Group bereid is om deze handeling uit te voeren tegen een redelijke commerciële vergoeding of de noodzakelijke informatie heeft verschaft om deze integratie binnen een redelijke periode te bereiken, en de Klant dient Boats Group te verzoeken om deze handeling uit te voeren of deze informatie te verschaffen (en de redelijke kosten van Boats Group voor het verschaffen van die informatie te voldoen) alvorens deze omzetting te ondernemen. Verder mag de Klant geen toegang zoeken tot de Co-Brokerage Zoekfunctie met het doel om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Co-Brokerage Zoekfunctie te controleren, of voor andere benchmark- of concurrentiedoeleinden of de Co-Brokerage Zoekfunctie of de toegang van de Klant tot de Co-Brokerage Zoekfunctie gebruiken om een soortgelijke, concurrerende of vervangende dienst te ontwerpen, te bouwen, te marketen of te verkopen.

26.3.4. De Klant mag geen door Boats Group verschafte of bij een volgens Sectie 26.3.2 toegestane handeling door de Klant verkregen informatie gebruiken om software te creëren waarvan de expressie grotendeels gelijk is aan die van de Co-Brokerage Zoekfunctie en deze informatie evenmin gebruiken op een wijze die beperkt zou zijn door eventueel erop rustend auteursrecht.

26.3.5. De Klant dient:

26.3.5.1. ervoor te zorgen dat de Gegevens en API uitsluitend op de Sites worden gebruikt,

26.3.5.2. Boats Group op de hoogte te stellen zodra hij zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van de Gegevens en/of API door iemand, en

26.3.5.3. voor het verruimen de reikwijdte van de volgens deze Sectie verleende licenties om onbevoegd gebruik te dekken, een door Boats Group vastgesteld redelijk bedrag te betalen, samen met een rente van twee procent (2%) per jaar boven de basisrente van HSBC Bank plc, dagelijks berekend, vanaf de datum waarop het onbevoegde gebruik is begonnen tot de datum van de betaling.

26.3.6. De Klant mag geen Gegevens van de listing van de boot wijzigen of eruit weglaten. De Klant dient de recentste, meest up-to-date Gegevens te gebruiken op de Sites volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Tenzij anderszins toegestaan door Boats Group of zoals strikt vereist voor het gebruik van de Gegevens zoals toegestaan, mag de Klant geen kopie van de Gegevens in welk formaat of op welke locatie dan ook opslaan.

26.3.7. De Klant dient Boats Group toe te staan om alle in verband met deze Overeenkomst bijgehouden documentatie of gebruikte systemen te inspecteren en er toegang toe te geven om er zeker van te zijn dat de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst nakomt, mits Boats Group redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving van deze inspecties aan de Klant verschaft. De inspecties dienen beperkt te zijn tot niet meer dan één (1) per jaar tenzij schending van deze Overeenkomst is vastgesteld; in dat geval zijn de inspecties beperkt tot twee (2) per jaar.

26.3.8. Boats Group verschaft de klanten geen andere licentie of gebruiksrechten voor de Gegevens en API en/of andere delen van de Diensten, behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Overeenkomst.

26.4. Wijzigingen en Updates.

26.4.1. Boats Group zal van tijd tot tijd alle foutcorrecties, wijzigingen, updates en upgrades van de Gegevens en API en ieder ander aspect van de Diensten aanbrengen die zij redelijkerwijs noodzakelijk en/of gepast acht en zal de Klant via e-mail of schriftelijk op de hoogte stellen van al deze wijzigingen, updates en upgrades.

26.4.2. Alle verzoeken om wijzigingen aan de Co-Brokerage Zoeksoftware worden gefactureerd volgens het op dat tijdstip geldende uurtarief voor ontwikkeling van Boat Group waarvan de Klant op de hoogte is gesteld. Er zal een redelijke tijdlijn voor dit werk worden vastgesteld. Vooruitbetaling voor dit werk zal van geval tot geval worden bepaald.

26.5. Export. De Klant, of iedere door de Klant in dienst genomen agent of derde dient geen van Boats Group van een andere Klant van Boats Group volgens deze Overeenkomst verkregen Gegevens (of producten, met inbegrip van software, die dergelijke gegevens bevatten) rechtstreeks of indirect te exporteren.

26.6. Garanties van Boats Group.

26.6.1. Behoudens routineonderhoud, doet Boats Group commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Diensten te allen tijde beschikbaar te maken. Ongeacht het voorafgaande garandeert Boats Group niet dat het gebruik van haar Diensten volledig ononderbroken zal zijn of dat de Gegevens volledig foutloos zullen zijn.

26.6.2. Boats Group zorgt ervoor dat de inhoud, het formaat en de aard van de Gegevens, API of de Diensten of de toegang ertoe niet wezenlijk zullen veranderen en daardoor stilstandtijd voor de Klant veroorzaken, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en een redelijke periode waarin de Klant zijn systemen kan aanpassen. In het geval van veranderingen aan de Gegevens, API of Diensten is het de verantwoordelijkheid van de Klant om veranderingen aan het systeem van de Klant die nodig zijn om het aan deze veranderingen aan te passen, voor zijn rekening te nemen.

26.6.3. De Klant aanvaardt verantwoordelijkheid voor de selectie van de Co-Brokerage Zoekfunctie om zijn bedoelde resultaten te bereiken en erkent dat de Co-Brokerage Zoekfunctie niet is ontwikkeld om aan de individuele vereisten van de Klant te voldoen.

26.7. Geen retentierecht. De Klant mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Boats Group toestaan dat de Gegevens bezwaard worden met een last, retentierecht of bezwaring.

26.8. Verdere Gevolgen van Beëindiging of Afloop. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst worden alle hierin verleende licenties beëindigd en dient de Klant onmiddellijk het gebruik van de Co-Brokerage Zoekfunctie te staken, alle kopieën van eventuele Vertrouwelijke Informatie, software en/of documentatie in bezit of onder controle van de Klant te vernietigen en op verzoek van Boats Group onmiddellijk verklaring van deze vernietiging te verstrekken. Beëindiging ontheft de Klant niet van diens verplichting om eerder opgelopen kosten te betalen.

27. Boat Trader Diensten Specifieke Bepalingen. Als de Klant Diensten met betrekking tot Lidmaatschap van Boat Trader aangeschaft heeft of gebruikt, dan zijn, uitsluitend ten behoeve van deze toepasselijke Boat Trader Diensten, de voorwaarden en bepalingen die afzonderlijk tussen de Klant en Boats Group zijn overeengekomen, van toepassing. Gebruikte boten moeten bestaan en momenteel in Noord-Amerika te koop zijn om op BoatTrader.com geadverteerd te kunnen worden.

28. Gegevensbescherming.

28.1. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, GAAT U, UIT NAAM VAN DE KLANT, AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE 28, EN ERKENT U EN STEMT U, UIT NAAM VAN DE KLANT, ERMEE IN DAT ONDERTEKENING DE JURIDISCH BINDENDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING VAN DE KLANT ONDER DEZE SECTIE 28 VORMT. BOVENDIEN VERKLAART U DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT, ERKENT U DAT U DEZE SECTIE 28 HEBT GELEZEN EN DAT U UIT NAAM VAN DE KLANT GEMACHTIGD BENT OM DEZE SECTIE 28 UIT NAAM VAN DE KLANT UIT TE VOEREN. Voor de toepassing van deze Sectie 28 betekent gegevensbeschermingswet de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679) en alle andere toepasselijke wetten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en privacy die in een relevant rechtsgebied kunnen bestaan, met inbegrip van, waar van toepassing, de door toezichthoudende autoriteiten uitgevaardigde richtsnoeren en praktijkcodes (“Gegevensbeschermingswetgeving”) en andere hieronder opgenomen specifieke convenanten. Daarom zijn de partijen als volgt overeengekomen:

28.2. Verplichtingen van de Partijen betreffende Gegevensbescherming. Anders dan zoals voorzien in Sectie 28.2.2 hieronder, komen de partijen overeen dat, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voortkomend uit de relatie tussen de partijen, Boats Group en de Klant beide afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn volgens de Gegevensbeschermingswetgeving.

28.2.1. De Klant verplicht zich om te voldoen aan iedere toepasselijke in de Gegevensbeschermingswetgeving gestelde eis in verband met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, voor zover deze persoonsgegevens worden verwerkt door de Klant als verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

28.2.1.1. de gebruikers op de hoogte stellen (en, waar de wet dit eist, eventueel de nodige te toestemming verzamelen) van de omstandigheden waarin hun persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt;

28.2.1.2. voldoen aan de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, wat betekent dat persoonsgegevens op wettige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt in verband met de betrokkene;

28.2.1.3. een inbreuk in verband met persoonsgegevens melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. en waar wettelijk vereist, de getroffen betrokkenen;

28.2.1.4. schriftelijke overeenkomsten sluiten met derden die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Klant, die de door de Gegevensbeschermingswetgeving vereiste inhoud omvatten;

28.2.1.5. geschikte technische en organisatorische maatregelen uitvoeren en handhaven om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen ongewild verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal, wijziging of bekendmaking.

28.2.2. Met betrekking tot CRM-gegevens werkt Boats Group als een gegevensverwerker en handelt de Klant als de verwerkingsverantwoordelijke. Als gegevensverwerker verwerkt Boats Group, met betrekking tot CRM-gegevens die volgens de geldende Gegevensbeschermingswetgeving als persoonsgegevens worden gekwalificeerd, en zonder beperking van enige verplichting voor een van beide betreffende partijen, CRM-gegevens overeenkomstig het Addendum betreffende EU gegevensverwerking van Boats Group, dat gepost is op; https://www.www.boatsgroup.com/boats-group-eu-data-processing-addendum/

28.2.3. Boats Group verplicht zich om te voldoen aan iedere toepasselijke in de Gegevensbeschermingswetgeving gestelde eis waarbij Boats Group actief listings uit de eigendommen van Boats Group weergeeft in verband met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, voor zover deze persoonsgegevens worden verwerkt door Boats Group als verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

28.2.3.1. voldoen aan de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, wat betekent dat persoonsgegevens op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt in verband met de betrokkene en

28.2.3.2. geschikte technische en organisatorische maatregelen uitvoeren en handhaven om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen ongewild verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal, wijziging of bekendmaking.

28.3. Aansprakelijkheid en Vrijwaring. De Klant is aansprakelijk voor eventueel door Boats Group geleden verlies of schade als gevolg van niet-nakoming van verplichtingen volgens deze Sectie 28 (met uitzondering van Sectie 28.2.3) of de Gegevensbeschermingswetgeving. De Klant vrijwaart Boats Group, haar Gelieerde ondernemingen en de desbetreffende respectieve functionarissen, directeurs, werknemers en agenten en houdt ze volledig en effectief gevrijwaard tegen alle verliezen, kosten, claims, eisen, schadevergoeding, boetes, straffen, uitgaven en aansprakelijkheden van welke aard dan ook voortkomend uit of in verband met directe of indirecte niet-nakoming door de Klant van de verplichtingen volgens de Gegevensbeschermingswetgeving.

28.4. Verzameling, Opslag en Doorgifte van Gegevens. De Klant erkent en stemt ermee in dat door een advertentie bij Boats Group te plaatsen, de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt, bepaalde persoonsgegevens in verband met de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt (bijv. naam, adres en contactgegevens) zal verschaffen en dat Boats Group die zal verzamelen. Deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst, om fraude te voorkomen en te ontdekken, te helpen bij onderzoeken en/of verzoeken om inlichtingen van de politie en/of te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst, op het gerechtvaardigde belang van Boats Group om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren en/of op de plicht van Boats Group om haar wettelijke verplichtingen na te komen. Boats Group mag dergelijke persoonsgegevens en andere informatie van de Klant gebruiken om (i) de diensten en marketinginspanningen van Boats Group te verschaffen, te analyseren, te beheren, te versterken en te personaliseren, zoals het analyseren van de prestaties, levering en het gebruik van diensten en de prestaties en het gebruik van de apparatuur en software die Boats Group gebruikt om diensten uit te voeren, en om (ii) met de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt te communiceren (zoals voor marketing- en promotiedoeleinden) via e-mail, telefoon en/of sms, na diens toestemming (tenzij een geldende wet ons toestaat om dit te doen) of gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Boats Group om een kwaliteitsdienst te verzekeren, waar van toepassing.

28.4.1. Als de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt bepaalde communicatie van Boats Group niet langer via e-mail wil ontvangen, hoeft deze alleen maar op de link “afmelden” in de betreffende e-mail te klikken. Het afmelden voor dienstgerelateerde correspondentie van Boats Group, zoals berichten betreffende de accounttransacties van een Klant, is niet mogelijk.

28.4.2. Dergelijke persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de Overeenkomst en gedurende een extra periode als ze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van of het verdedigen tegen juridische claims, gedurende de relevante verjaringstermijn, of indien vereist door een wet. De door Boats Group verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de Overeenkomst te sluiten.

28.4.3. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven naar de gebruikers van de websites waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen wanneer ze verzoeken om contact op te nemen met de Klant en met de competente autoriteiten wanneer ze hierom verzoeken. De persoonsgegevens in verband met de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt worden naar buiten het VK of de Europese Economische Ruimte doorgegeven naar de Verenigde Staten krachtens een Overeenkomst inzake doorgifte van gegevens die de geschikte Standaardcontractbepalingen bevat die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een relevante instantie of toezichthoudende autoriteit. De categorieën ontvangers zijn als volgt: de gegevensimporteur en diens werknemers; leveranciers en verkopers van diensten voor de bedrijfsvoering van de gegevensimporteur; dienstverleners op financieel, juridisch, boekhoudkundig, fiscaal en actuarieel gebied en andere externe dienstverleners voor de importeur; en verleners van steun voor IT-applicaties in verband met ieder systeem of iedere database waarop de informatie zich bevindt. Als de Klant meer informatie wil over hoe internationale doorgiften worden gereglementeerd, kan de Klant een e-mail sturen aan GDPR_EU@boats.com, voor via YachtWorld International Limited aangeschafte Diensten, GDPR_Spain@boats.com, voor via Servicios Nauticos En Internet aangeschafte Diensten, S.L, GDPR_UK@boats.com, voor via Boats Group International UK aangeschafte Diensten, en _GDPR_NL@boats.com, voor via Boats Group Nederland B.V. aangeschafte Diensten

28.4.4. Voor deze doeleinden betekent GDPR: (i) de General Data Protection Regulation (Verordening (EU) 2016/679) (“EU GDPR”); en (ii) in het geval van het VK de Data Protection Act 2018, the UK the European Union (Withdrawal) Act 2018 (EUWA) en de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019/419) die de EU GDPR zoals gehandhaafd volgens de Britse wet (“UK GDPR”) implementeren, wijzigen, samenvoegen of er anderszins verband mee houden. Verwijzingen naar artikelen van de GDPR worden geacht in te houden: (i) de equivalente bepalingen van de UK GDPR; en (ii) de equivalente bepalingen in het geval dat de artikelnummers in de wetgeving van tijd tot tijd worden veranderd. De Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt kan de volgende rechten hebben op grond van Art. 15-18 en Art. 19-21 GDPR:

29.4.4.1 Het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op het verkrijgen van een kopie van de aan Boats Group verschafte persoonsgegevens (Art. 15 GDPR); op rectificatie, verwijdering of beperking van (stoppen van actieve) verwerking van de persoonsgegevens (Art. 16- 18 GDPR); en op het verkrijgen van de aan Boats Group verschafte persoonsgegevens voor een contract of na goedkeuring in een gestructureerd, machineleesbaar formaat, en het recht om Boats Group te verzoeken de gegevens te delen (porteren) met een andere verantwoordelijke (Art. 20 GDPR).

29.4.4.2 Bovendien is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (in het bijzonder wanneer Boats Group de gegevens niet hoeft te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen, of wanneer Boats Group de gegevens gebruikt voor direct marketing – Art. 21 GDPR).

29.4.4.3 Wanneer Boats Group de toestemming van de Klant en/of de persoon die uit diens naam handelt heeft gevraagd, is het mogelijk om de toestemming op ieder tijdstip in te trekken (Art. 7 lid 3 GDPR). Als de toestemming wordt ingetrokken, heeft dit geen invloed op eventuele verwerkingen die op dat tijdstip al hebben plaatsgevonden.

28.4.5. Deze rechten kunnen beperkt worden krachtens de GDPR, bijvoorbeeld als door aan het verzoek te voldoen persoonsgegevens over een andere persoon zouden worden bekendgemaakt, of als Boats Group wettelijk verplicht is of er een dwingend gerechtvaardigd belang bij heeft om de gegevens te behouden. Het is mogelijk om de bovengenoemde rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en/of dataportabiliteit uit te oefenen door contact op te nemen met Boats Group door aan het bovenstaande adres te schrijven of via e-mail aan GDPR_EU@boats.com, voor via YachtWorld International Limited aangeschafte Diensten, GDPR_Spain@boats.com, voor via Servicios Nauticos En Internet, S.L. aangeschafte Diensten, GDPR_UK@boats.com, voor via Boats Group International UK aangeschafte Diensten, en GDPR_NL@boats.com, voor via Boats Group Nederland B.V. aangeschafte Diensten. Er zal een fotokopie van een ID bij de kennisgeving moeten worden gevoegd. De Klant of de persoon die uit diens naam handelt mag ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van zijn of haar normale verblijfplaats of de plaats van de vermeende inbreuk in het geval dat Boats Group nalaat haar wettelijke verplichtingen in verband met gegevensbescherming na te komen.

Bijlage A
Websites en subdomeinen

1. Websites en subdomeinen waarvoor YachtWorld International Limited de contracterende partij voor Boats Group is:
yachtworld.co.uk
yachtworld.fr
yachtworld.de
yachtworld.dk
yachtworld.it
no.yachtworld.com
nl.yachtworld.com
ru.yachtworld.com
yachtworld.fi
se.yachtworld.com
au.yachtworld.com
inautia.com
inautia.fr
inautua.it
inautia.de
inautia.nl
uk.boats.com
ca.boats.com
au.boats.com
de.boats.com
fr.boats.com
it.boats.com
nl.boats.com

2. Websites en subdomeinen waarvoor Servicios Nauticos En Internet, S.L. de contracterende partij voor Boats Group is:
yachtworld.es
cosasdebarcos.com
pt.cosasdebarcos.com
es.boats.com
annoncesbateau.com
topbarcos.com
topboats.com
youboat.com

3. Websites en subdomeinen waarvoor Boats Group International UK Limited de contracterende partij voor Boats Group is:
boatshop24.com
secure.boatshop24.com
boatshop24.co.uk
secure.boatshop24.co.uk
boatsandoutboards.co.uk
secure.boatsandoutboards.co.uk

4. Websites en subdomeinen waarvoor Boats Group Nederland B.V. de contracterende partij voor Boats Group is:
botentekoop.com
botentekoop.nl
blog.botentekoop.nl
de.botentekoop.com
es.botentekoop.com
fr.botentekoop.com
nl.botentekoop.com
botenbank.nl
botenbank.com
blog.botenbank.nl
de.botenbank.com
es.botenbank.com
fr.botenbank.com
nl.botenbank.com
yachtfocus.com

5. Websites en subdomeinen waarvoor Boot24. de contracterende partij voor Boats Group is:
boats24.com
bateaux24.com
barcos24.com
lodzie24.com
boten24.com
barche24.com
boot24.com