Advertentiebeleid

Voorwaarden voor particuliere verkopen (FSBO)
Deze Overeenkomst (de “Overeenkomst”) is aangegaan tussen Boats Group, LLC, gevestigd te 150 Granby Street, Norfolk, VA 23510 in de Verenigde Staten (“Boats Group”), en de afzonderlijke adverteerder die een boot te koop aanbiedt (“Klant”). Boats Group is de exploitant van websites die wereldwijd pleziervaartuigen te koop adverteren. Zolang aan alle voorwaarden van de Criteria om in aanmerking te komen en het Gebruiksbeleid is voldaan, verleent Boats Group de Klant toestemming om een enkele advertentie in te voeren, bij te werken en weer te geven, afhankelijk van de beperkingen die worden gesteld door het door de Klant gekozen advertentiepakket op Boat Trader, boats.com, externe partnersites van Boats Group en/of enig toekomstig eigendom van Boats Group (“Boats Group Sites”) tegen een tarief dat wordt bepaald door het door de Klant gekozen advertentiepakket (“Services”).Bij tegenstrijdigheid tussen andere contracten of overeenkomsten voor particuliere verkopen (FSBO, for Sale By Owner) tussen Boats Group en de Klant en deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst boven de bepalingen van die contracten of overeenkomsten.

Duur, beëindiging en betaling: Deze Overeenkomst start op de datum waarop de volledige betaling is verwerkt en gaat voort gedurende de advertentieperiode (in weken) die in de pakketselectie is aangegeven. Na aanvang van de dienstverlening wordt geen betaling geretourneerd. De Klant betaalt alle kosten die aan de Service zijn verbonden overeenkomstig de huidige prijsinformatie van Boats Group.De klant kan te allen tijde de Service beëindigen op een van de volgende manieren: (i) door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail voor boats.com op ecs@boats.com of per telefoon voor boats.com op + 44 (0)1329 222 333 (ii) door als klant de advertentie te deactiveren op het online controlepaneel, indien beschikbaar.De klant erkent en gaat ermee akkoord dat hij aansprakelijk blijft voor al het gebruik van de Service en alle kosten die zijn verbonden aan de Service in het geval door Boats Group geen opzegging is ontvangen.Als de Klant kiest voor automatische verlenging per creditcard, worden alle betalingen op de creditcard van de Klant geboekt, voorafgaand aan de vervaldatum van het huidige actieve product om een voortgaande dienstverlening te garanderen. Door te kiezen voor automatische verlenging per creditcard, machtigt de Klant Boats Group om alle kosten voor de Services te boeken op de creditcard waarvan de gegevens voor de Klant zijn opgeslagen. De Klant kan te allen tijde de automatische verlenging beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice van boats.com, per e-mail op ecs@boats.com of telefonisch op +44(0)1329 222 333. Na aanvang van de dienstverlening wordt geen betaling geretourneerd.

Beëindiging door Boats Group: Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst, behoudt Boats Group zich het recht voor om te allen tijde de Services geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te beëindigen en deze Overeenkomst te beëindigen. Tenzij de Klant bij beëindiging door Boats Group in gebreke is, zal Boats Group de Klant vooraf betaalde kosten terugbetalen waarvoor de Klant niet de hieraan verbonden Services heeft ontvangen. Het terug te betalen bedrag wordt berekend op grond van de reeds door de Klant ontvangen Servicedagen. Boats Group heeft in het geval van een beëindiging door Boats Group geen aansprakelijkheid jegens de Klant, anders dan is aangegeven in de vorige zin. Indien de Klant inbreuk maakt op deze Overeenkomst, kan Boats Group naar eigen goeddunken deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen en kan vooruitbetalingen van de Klant die aan Boats Group zijn betaald vanaf dat moment inhouden; Boats Group kan bovendien alle tot de beschikking staande verhaalsmogelijkheden inzetten ten aanzien van schade voortvloeiend uit de niet-nakoming door de Klant. Na beëindiging van deze Overeenkomst door Boats Group als gevolg van niet-nakoming van de Klant, worden alle eventueel nog onbetaalde kosten onmiddellijk verschuldigd.Gebruiksvoorwaarden: De Klant verklaart hierbij dat hij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze worden geplaatst en periodiek gewijzigd op de Boats Group-sites op http://www.dominionmarinemedia.com.php56-4.dfw3-2.websitetestlink.com/terms-of-use/. Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Gebruiksvoorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, komen partijen overeen dat de bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren.

Criteria om in aanmerking te komen: De aanvaarding door Boats Group van deze Overeenkomst is afhankelijk van een afdoende controle door Boats Group of de Klant in aanmerking komt om de Overeenkomst af te sluiten; dit uitsluitend naar eigen oordeel van Boats Group. Onder de criteria om in aanmerking te komen vallen, maar zijn daartoe niet beperkt (a) de Klant is ten minste 18 jaar oud, (b) de Klant moet zich afdoende en nauwkeurig hebben geïdentificeerd (c) De boot moet aangekocht kunnen worden van de persoon die de advertentie plaatst.

Wachtwoorden/beveiliging/klanteninformatie: De Klant gaat ermee akkoord de eigen gebruikersnaam en wachtwoorden voor de Service van Boats Group vertrouwelijk te houden. De Klant is aansprakelijk voor alle gebruikersnamen en wachtwoorden die aan de account zijn toegewezen (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, communicaties die via de Service zijn verzonden) Behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst, verbindt de Klant zich zijn lidmaatschap of rechten hiervan niet te verkopen, over te dragen, uit te lenen of in pand te geven, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle gebruikersnamen en wachtwoorden die aan de account(s) zijn toegewezen, en voor het beperken van de toegang tot de account(s) van de Klant, zodat anderen geen toegang hebben tot de met een wachtwoord beveiligde onderdelen van de Service met gebruik van de gebruikersnamen en wachtwoorden van de Klant. De Klant dient Boats Group op de hoogte te stellen van enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van zijn gebruikersnaam of wachtwoord. De klant gaat ermee akkoord de Service of servers of netwerken die aan de Service zijn gerelateerd niet te verstoren of te belemmeren, en alle bestaande vereisten, procedures, beleid en regelgeving van Boats Group en aan de Service verbonden netwerken na te leven.De Klant gaat er verder mee akkoord om de Services niet voor onrechtmatige doelen te gebruiken en om te voldoen aan redelijke verzoeken van Boats Group om de rechten van Boats Group of klanten van Boats Group te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn contact- en andere informatie (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, e-mailadres, postadres en telefoonnummer) in de advertentie up-to-date te houden.

Gebruiksbeleid:

 1. Alle advertenties moeten voor boten zijn. Deze boten moeten bestaan en op het moment te koop zijn.
 2. Alleen boten in de Verenigde Staten kunnen worden geadverteerd op BoatTrader.com.
 3. Alle advertenties moeten voldoende gedetailleerd zijn, met gegevens als, zonder daartoe beperkt te zijn, locatie, prijs en huidige beschikbaarheidsstatus. Informatie die misleidend is, voor meerdere uitleg vatbaar, ongeldig of ongefundeerd is, wordt als onvoldoende gedetailleerd opgevat. De informatie die in een gegevensveld wordt ingevoerd, moet een waarde bevatten die overeenkomt met de beschrijving van het veld. De geadverteerde prijs moet de prijs zijn waarvoor de boot kan worden gekocht; dit mag geen veilingprijs of voorgestelde minimumwaardeprijs zijn.
 4. Een advertentie mag slechts worden gebruikt om één enkele boot te verkopen. Nadat de boot voor publicatie is geaccepteerd, mag de inhoud van een advertentie niet worden gewijzigd om een andere boot weer te geven dan de boot die oorspronkelijk voor publicatie werd aangemeld.
 5. Veiling van boten is niet toegestaan.
 6. Advertenties mogen uitsluitend bootgerelateerde informatie promoten, geen werk, bedrijven, onroerend goed of andere zaken.
 7. De boot moet eigendom zijn van degene die de advertentie plaatst. De advertentie moet worden geplaatst door de eigenaar, een particulier, en niet door een bedrijf.
 8. Het zonder toestemming gebruiken van afbeeldingen of tekst van een advertentie van een andere klant of website is niet toegestaan.
 9. Klanten mogen de advertentiediensten van Boats Group niet doorverkopen. Klanten mogen een dienst van Boats Group niet gebruiken om advertentiekosten in rekening te brengen bij eigenaars/verkopers.
 10. Externe advertenties of koppelingen zijn in advertenties niet toegestaan.
 11. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid en het bijwerken van zijn advertentie op alle Boats Group-sites. Boats Group kan niet juridisch of geldelijk aansprakelijk worden gehouden voor fouten die op interne of externe sites worden weergegeven, ongeacht van de wijze van indienen.
 12. Er mogen geen advertenties worden ingevoerd of weergegeven op enige website die door Boats Group wordt gehost, die afkomstig zijn uit landen waartegen sancties gelden, zoals aangegeven door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van financiën. Het is niet toegestaan te verwijzen naar levering, locatie, oorsprong, eigendom of enige andere relatie met of in een door OFAC gesanctioneerd land.
 13. Advertenties mogen geen jachten of vaartuigen omvatten die zich bevinden in een land of regio die onderwerp of doel is van uitgebreide economische sancties van de VS of de EU (waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, en de Krim-regio van de Oekraïne) of waarbij enige natuurlijke of rechtspersoon of beperkte partij is betrokken die wordt vermeld op een lijst van beperkte personen in wetgeving in de VS, de EU of andere toepasselijke wetten in relatie tot economische of handelssancties (Sanctiewetgeving) of exportcontrolewetgeving in de Verenigde Staten, de EU of relevante EU-lidstaten ( “Exportcontrolewetgeving”), waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de lijst van Specially Designated Nationals (bijzondere aangewezen burgers) en Blocked Persons (geblokkeerde personen) van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van financiën en de geconsolideerde lijst van de EU, of met enige natuurlijke of rechtspersoon die als geheel voor 50% of meer eigendom is of onder de zeggenschap valt van een dergelijke persoon of entiteit, in elk geval voor zover dergelijke afspraken of transacties Sanctiewetgeving of Exportcontrolewetgeving overtreden. Advertenties die dit niet naleven kunnen door Boats Group LLC worden verwijderd. Rapportage:In geval van overtredingen van de gebruiksvoorwaarden, kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice van boats.com: ecs@boats.comAls de melding van de overtreding onwaar blijkt te zijn, kan dit leiden tot een actie tegen de Klant.Algemene of vage klachten worden niet in behandeling genomen totdat nadere gegevens worden verstrekt.Gevolgen:Boats Group behoudt zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen, waaronder verwijdering van de advertentie en beëindiging van de service.

Intellectuele eigendom:Verklaringen van de Klant en rechten van Boats Group:De Klant verklaart dat hij alle rechten en belangen bezit (waaronder het recht tot overdracht) van alle tekst, foto’s, gegevens, of andere werken die door de Klant aan Boats Group worden verstrekt (gezamenlijk, “Materialen”). De Klant verleent Boats Group hierbij een niet-exclusief, eeuwigdurend, niet te herroepen gebruiksrecht (dat kan worden overgedragen) om de Materialen wereldwijd te reproduceren, verspreiden, weer te geven, te vertonen, kopiëren en afgeleide werken te maken. Als voorwaarde voor de acceptatie van de Materialen door Boats Group verklaart de Klant hierbij dat hij het recht heeft om de gebruiks- en andere rechten op de Materialen te verlenen zoals hierboven aangegeven, en dat de uitoefening van deze rechten door Boats Group geen inbreuk maakt op de rechten van een derde of regelgeving overtreedt. Daarnaast zal de Klant op verzoek van Boats Group, deze bijstaan bij en samenwerken in juridische of andere procedures in verband met de Services, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, ten aanzien van onbevoegd gebruik van de Materialen. De Klant gaat ermee akkoord dat in de relatie tussen de Klant en Boats Group, Boats Group eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en voor elk van de websites (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, BoatTrader.com en boats.com) en de inhoud van elk van zijn websites (anders dan de Materialen), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, merken, dienstmerken, handelsnamen, handelsgeheimen, compilaties, collectieve werken, software (objectcode en broncode), websitedesign, look and feel, formaten, volgorde, coördinatie en indeling van Materialen, afbeeldingen en alle andere intellectuele eigendom en auteursrechtelijk beschermde inhoud die wordt gebruikt om de Service (gezamenlijk “Sitecontent”) te verstrekken.Gebruik van de Service en Sitecontent door de Klant:Boats Group verleent de Klant hierbij een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief en tijdelijk gebruiksrecht om bootadvertenties die zijn opgenomen in de Sitecontent re reproduceren en te verspreiden, echter uitsluitend via de door Boats Group aangeboden Services. Boats Group geeft de Klant geen toestemming om en de klant gaat er hierbij mee akkoord de weergave van een in Sitecontent opgenomen bootadvertentie die niet van een Klant is op een website van een concurrent toe te staan. In Sitecontent opgenomen bootadvertenties mogen niet worden gelinkt naar of van de website van een concurrent of naar een website met obsceen, pornografisch, vulgair, lasterlijk of anderszins verwerpelijk materiaal. De Klant verleent Boats Group hierbij een niet-exclusief recht om de naam van de Klant te gebruiken met het doel de Sitecontent en de Services te promoten. Na beëindiging van de Service blijft alle Sitecontent eigendom van Boats Group en de Klant dient onmiddellijk alle kopieën van, of verwijzingen naar Sitecontent te vernietigen en alle koppelingen tussen de Klant en Sitecontent te verwijderen. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst of schriftelijk door Boats Group toegestaan, gaat de Klant gaat ermee akkoord om geen Sitecontent te reproduceren, in sublicentie te geven, te verspreiden, wijzigen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, afgeleide werken hiervan te maken, of mechanismes of technologie te omzeilen die dienen om de Sitecontent te beschermen. De klant zal geen van de auteursrechtelijke of andere kennisgeving van bescherming van intellectuele eigendomsrechten van Boats Group verwijderen die is aangebracht in of op de Sitecontent. De Klant gaat ermee akkoord dat hij zich zal onthouden van: (I) het zelf reproduceren, verspreiden, uitvoeren, kopiëren of het weergeven van de Materialen als deze materialen werden verkregen van een Boats Group-site door het gebruik van een data-harvesting methode (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, robots of spiders) of via een andere methode of mechanisme die niet is aangeboden of toegelaten als een op een Boats Group-site aangeboden service; of (ii) het reproduceren, verspreiden, uitvoeren, kopiëren of het weergeven van de Materialen toestaan aan een derde partij als deze materialen werden of worden verkregen van een Boats Group-site door het gebruik van een data-harvesting methode (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, robots of spiders) of via een andere methode of mechanisme die niet is aangeboden of toegelaten als een op een Boats Group-site aangeboden service. Het is de klant streng verboden om toe te staan dat derden, met inbegrip van hun bevoegde vertegenwoordigers, die hiervoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boats Group hebben verkregen, voor welk doel dan ook toegang verkrijgen tot de account van de Klant.

Schadeloosstelling: De Klant gaat ermee akkoord Boats Group schadeloos te stellen, te verdedigen en Boats Group, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, consultants en eventuele derden te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, waaronder redelijke kosten van juridische bijstand, gerelateerd aan of voortvloeiende uit het gebruik van Materialen die de Klant aan Boats Group heeft verstrekt of uit een schending of vermeende schending door de Klant van een van zijn verplichtingen, verklaringen, beperkingen of garanties die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: DE SERVICE EN DE SITECONTENT WORDEN VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN (“AS IS”) EN Boats Group GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE SERVICE EN DE SITECONTENT, WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, VERHANDELBAARHEID, EIGENDOMSAANSPRAKEN, NIET-INBREUKMAKENDHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De Klant erkent dat (i) de Service tijdelijk kan worden onderbroken, beperkt of verslechteren als gevolg van internetcapaciteit- of apparatuurbeperkingen, apparatuurwijzigingen, upgrades, verhuizingen of reparaties, en (ii) internetdata door derden kunnen worden onderschept. Boats Group heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acties van exploitanten van internetsystemen en serviceproviders of slechte weersomstandigheden, die een vertraging of onderbreking van de Service veroorzaken. Boats Group geeft geen garanties ten aanzien van het doel of de waarde van e-mail- of andere online communicatiemiddelen die deel uitmaken van of worden toegevoegd aan de Service.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Boats Group OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, INDIEN DAARVAN AL SPRAKE IS, BLIJFT IN ZIJN GEHEEL BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN DE KOSTEN DIE DE KLANT HEEFT BETAALD VOOR DE MAAND WAARIN DE TEKORTKOMING OF DE NIET-NAKOMING PLAATSVOND. IN GEEN GEVAL ZIJN Boats Group, ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, ADVISEURS, OF DERDEN DIE ZIJN AANGEGEVEN IN OVEREENGEKOMEN ADDENDA TOT DEZE OVEREENKOMST, AANSPRAKELIJK VOOR VERGOEDING VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS BOETE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING EN KOSTEN) ONGEACHT HET TYPE PROCEDURE, HETZIJ OP GROND VAN NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF Boats Group OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE EN ONGEACHT EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKT. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DE KOSTEN WERDEN BEPAALD OP BASIS VAN DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van consumentenbescherming in de VS: In aanvulling op en niet als beperking van de andere verklaringen, garanties, afspraken en overeenkomsten met de Klant in deze Overeenkomst, verklaart de Klant dat hij voldoet en blijft voldoen aan alle eisen van de Amerikaanse Telephone Consumer Protection Act (“TCPA”), die periodiek wordt gewijzigd en aan de bijbehorende federale regelgeving in verband hiermee, alsmede alle andere van toepassing zijnde federale of nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de contacten met en meldingen aan consumenten.De Klant vrijwaart, verdedigt en stelt Boats Group en zijn gelieerde ondernemingen schadeloos, alsmede zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van en tegen alle vorderingen, procedures en eisen gesteld of gevorderd door derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsinstanties, instellingen of commissies, tegen Boats Group (gezamenlijk “Vorderingen”), en van en tegen alle schade, kosten, boetes, strafboetes, kosten en andere aansprakelijkheden van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijke kosten voor juridische bijstand) gemaakt in verband met dergelijke vorderingen, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (1) enige inbreuk door de Klant op een van de voorgaande verklaringen, garanties en afspraken of andere bepalingen in deze overeenkomst of (2) inbreuk op of niet-nakoming van de bepalingen van de TCPA en/of enige andere toepasselijke wet, regel of regelgeving door de Klant.

Overige bepalingen: Deze Overeenkomst vormt geen jointventure, samenwerkingsovereenkomst, dienstverband, agentuurovereekomst, franchise, of vertegenwoordigingsrelatie tussen de Klant, Boats Group en derden. Het is de Klant niet toegestaan deze Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boats Group. De Gebruiksvoorwaarden en deze Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst en vervangen alle andere huidige of voorafgaande overeenkomsten tussen Boats Group en de Klant. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling, voor zover maximaal is toegestaan, toegepast, en de overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven van kracht. Als een partij afziet van het uitoefenen of afdwingen van enig recht op grond van deze Overeenkomst, betekent dat niet dat deze partij afstand doet van deze rechten.

Bijkomende bepalingen ten aanzien van rechtsbevoegdheid: Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd volgens het recht van de Commonwealth of Virginia, in de Verenigde Staten, waarbij bepalingen van internationaal privaatrecht worden uitgesloten. De federale en staatsrechtbanken in de Commonwealth of Virginia hebben de exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten die uit deze Overeenkomst voortvloeien. De klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor (i) de rechtsbevoegdheid van de federale en staatsrechtbanken in Norfolk, Virginia in de Verenigde Staten en (ii) het in ontvangst nemen van een mogelijke dagvaarding als deze per aangetekende post wordt verzonden naar het adres dat aan het einde van deze Overeenkomst is aangegeven. Ondergetekende verklaart dat hij of zij bevoegd is tot het aangaan en uitvoeren van deze Overeenkomst namens de Klant. De Partijen bij deze Overeenkomst zijn gerechtigd om te vertrouwen op handtekeningen op exemplaren van deze Overeenkomst die per fax worden verzonden of via een online aanvaarding van deze voorwaarden.

Deze Overeenkomst is het laatst herzien op 18 november 2016.