Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan deze website en/of een of meer van onze gelieerde websites of eigen mobiele applicaties (gezamenlijk deze “Website”). De voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en/of uw gebruik van deze Website (en de informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website), en ons gebruik van berichten- of Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) die u bij ons indient of op deze Website plaatst, worden hieronder uiteengezet. Door deze Website te gebruiken of berichten of Gebruikerscontent aan ons te sturen, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hierin worden uiteengezet (de “Voorwaarden”), die een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en Boats Group en/of onze toepasselijke bedrijfsdivisies en/of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, “Boats Group”, “ons”, “onze” of “wij”).. Bovendien moet u, als u bij ons adverteert, ook akkoord gaan met alle voorwaarden van onze Advertentieovereenkomst en deze naleven.

Algemeen: wijziging van de Voorwaarden

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de geheimhouding van de u toegewezen of gebruikte wachtwoord(en) voor uw gebruik van deze Website. ZIE ONS PRIVACYBELEID VOOR VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR ONS.
Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden en ons afzonderlijke Privacybeleid periodiek te wijzigen als wij dat nodig achten, door deze wijzigingen op deze Website of in het Privacybeleid te plaatsen, al naar gelang het geval. Alle wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zijn onmiddellijk na het plaatsen ervan van kracht, tenzij anders aangegeven. We zullen u niet afzonderlijk op de hoogte stellen van wijzigingen, ongeacht de omvang en het belang van de wijzigingen, en we raden u aan om deze Voorwaarden regelmatig te controleren en door te nemen, zodat u altijd weet welke voorwaarden van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van deze Website, of ons gebruik van Gebruikerscontent die u op deze Website hebt geplaatst of aan ons hebt verzonden. Uw voortgezette gebruik van deze Website en/of uw indiening van Gebruikerscontent bij ons nadat deze wijzigingen zijn geplaatst, wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen. Deze Website kan worden gewijzigd en wij kunnen de toegang tot deze Website of een deel ervan te allen tijde beperken, opschorten of stopzetten.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, onder meer indien wij van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met toepasselijke wetgeving of schade toebrengt aan de belangen van Boats Group of haar bedrijfsactiviteiten, of klanten, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of licentiehouders van deze.

Eigendom; licentie; beperkingen

Deze Website en alle content die op deze Website wordt weergegeven en alle software, gegevens en informatie die wordt gebruikt om deze Website te verstrekken, met inbegrip van tekst en afbeeldingen, wijze van weergave en presentatie, broncode, ingebedde routines en programma’s en ander materiaal, alsmede alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten daarin of daarop, zijn eigendom van Boats Group of van onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of licentiehouders, en worden beschermd door wereldwijde wetten en verdragen op het gebied van octrooien, copyright, handelsmerken en andere toepasselijke wetgeving en verdragen, waaronder toepasselijke wetgeving op het gebied van handelsgeheimen. Wij verlenen u het beperkte en niet-exclusieve recht en de licentie om een enkele kopie van de content van deze Website te openen of te downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik en indien nodig in verband met het gebruik van de diensten die via deze Website beschikbaar zijn.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming in deze Voorwaarden, mag u deze Website of elementen ervan niet wijzigen, verspreiden, reproduceren, weergeven of gebruiken. Verder is i) het geheel of gedeeltelijk reproduceren, heruitzenden of opnieuw weergeven in welke vorm dan ook van enige content, programmeercode, afbeeldingen of grafische elementen op deze Website ten strengste verboden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; ii) u mag deze Website, of enig handelsmerk, logo, content of andere auteursrechtelijk beschermde informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) die op deze Website is opgenomen, niet framen, “squeeze back” uitvoeren, overlappen of andere technieken gebruiken om deze Website in te sluiten of weer te geven met andere software of content van een derde; iii) u mag geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken met gebruikmaking van de namen of handelsmerken van Boats Group of onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of licentiehouders zonder onze of hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en iv) u mag geen broncode van deze Website of de hierop aangeboden diensten decompileren of demonteren, reverse-engineeren of op andere wijze proberen te achterhalen.

In aanvulling op en niet in beperking van een van de voorgaande beperkingen en restricties, is het uitdrukkelijk verboden om geautomatiseerde middelen te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot spinnen, robots, crawlers, scrapers, deep-links, datamining, gegevensverzamelings- of extractiehulpmiddelen en dergelijke), of enige andere geautomatiseerde methode, algoritme of apparaat of enig handmatig proces, om voor enig doel gegevens of content van deze Website te monitoren, te kopiëren, te downloaden of op andere wijze toegang te krijgen hiertoe. Een beperkte uitzondering op de voorgaande beperkingen en restricties wordt geboden aan internetzoekmachines voor algemene doeleinden en niet-commerciële openbare archieven die dergelijke instrumenten gebruiken om informatie te verzamelen met als enig doel hyperlinks naar deze Website weer te geven, op voorwaarde dat zij dit elk doen vanaf een stabiel IP-adres of een reeks IP-adressen met behulp van een gemakkelijk identificeerbare agent en dat zij voldoen aan onze toepasselijke beleidslijnen en procedures die periodiek van kracht zijn. “Zoekmachine voor algemeen gebruik op het internet” omvat geen website of zoekmachine of andere dienst die gespecialiseerd is in rubrieksadvertenties of in een subset van rubrieksadvertenties zoals auto’s, voertuigen, banen, huizen/appartementen, verhuur, diensten of apparatuur of die zich bezighoudt met het aanbieden van diensten voor rubrieksadvertenties.

Deze Website omvat bepaalde handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van Boats Group en/of onze eigenaars, gelieerde ondernemingen of anderen. U gaat ermee akkoord deze handelsmerken of dienstmerken niet te kopiëren, te gebruiken of anderszins inbreuk hierop te maken of deze te verwateren. U gaat er verder mee akkoord dat u geen kennisgevingen over auteursrecht, handelsmerken of andere kennisgevingen van de content van de Website zult wijzigen of verwijderen.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk door ons aan u zijn verleend in deze Voorwaarden zijn voorbehouden aan Boats Group, en u erkent dat u geen houderschapsrechten verkrijgt door het openen of downloaden van al dan niet auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze Website waartoe u op grond van deze Voorwaarden gemachtigd bent.

Gebruik op eigen risico

Wij verstrekken het materiaal dat beschikbaar is via deze Website alleen voor informatieve doeleinden. U mag de content, informatie, consumentenbeoordelingen, gegevens en materialen van en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Voordat u handelt op basis van deze content, informatie, consumentenbeoordelingen, gegevens en materialen die u hebt gevonden op deze Website, of voordat u producten of diensten koopt die beschikbaar zijn via deze Website, dient u alle feiten die van belang zijn voor uw beslissing onafhankelijk van elkaar te bevestigen. ALS U VERTROUWT OP INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DIT UITSLUITEND OP EIGEN RISICO DOET. U BEGRIJPT DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE OF VERLIES DIE U KUNT OPLOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN. Zonder het voorgaande te beperken, met betrekking tot rubrieksadvertentiediensten die op deze Website zijn opgenomen of anderszins beschikbaar zijn via deze Website, wijzen wij erop dat wij de geadverteerde artikelen niet rechtstreeks verkopen en niet betrokken zijn bij enige feitelijke transactie tussen een verkoper en koper; verder garanderen of verzekeren wij geen enkel geadverteerd artikel of de voltooiing van enige transactie, noch verzamelen of verwerken wij betalingen, treden wij op als een escrow-dienst of dragen wij het eigendomsrecht over; ook slaan wij geen geadverteerde artikelen op, of verzenden of leveren wij artikelen.

Uw account

Om de accountgegevens van de leden van onze Website te beschermen, wijst Boats Group, indien van toepassing, aan elk lid een unieke gebruikersnaam, een uniek wachtwoord of een uniek advertentie-ID-nummer toe. Deze unieke identificatoren worden onmiddellijk na aanmelding als lid bij deze Website via e-mail aan de gebruiker bekendgemaakt. Alleen leden hebben de mogelijkheid om hun persoonsgegevens te wijzigen en hun advertenties te verwijderen als dat nodig is.

Als u lid wordt van deze Website, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u gaat ermee akkoord at u als enige de verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of elke andere beveiligingsinbreuk waarvan u zich bewust wordt. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die door ons of door een andere gebruiker of bezoeker van deze Website worden geleden als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over uw account of wachtwoord.
Om producten of diensten van deze Website te kopen of om deze Website te gebruiken om een product of dienst te verkopen, moet u minimaal achttien (18) jaar oud zijn en een creditcard gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de dienst te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

Links

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar sites van derden die wij niet beheren en/of die u in staat stellen deze Website te verlaten of een extra browser te openen die u verbindt met de site van de externe partij. Dergelijke links naar sites van derden worden uitsluitend voor het gemak van de gebruikers van deze Website aangeboden, en dergelijke links impliceren geen goedkeuring door Boats Group van deze andere sites van derden of de inhoud daarvan. Boats Group wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot deze gelinkte websites en uw gebruik van en toegang tot andere websites die gelinkt zijn aan deze Website is op eigen risico. Verder is Boats Group niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden en niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van die inhoud of uw gebruik, vertrouwen op of toegang tot deze sites van derden. Voor informatie over deze andere websites van derden raden wij u aan de specifieke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die andere websites te raadplegen.

Gegevensbeveiliging

We hanteren redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en ongeoorloofde toegang te helpen voorkomen, om deze gegevens te beveiligen en om ze correct te gebruiken. Hoewel deze redelijke inspanningen worden gedaan om de geheimhouding van uw privé- en persoonsgegevens die beschikbaar zijn door uw gebruik van deze Website te waarborgen, kunnen wij niet de absolute veiligheid en beveiliging van vertrouwelijke gegevens op het internet garanderen.

Verzameling en gebruik van gegevens

INFORMATIE DIE U PERSOONLIJK IDENTIFICEERT DIE U IN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE AAN BOATS GROUP VERSTREKT, VALT ONDER ONS PRIVACYBELEID. VOOR EEN MEER VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN ONZE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE IDENTIFICEERBARE INFORMATIE EN ANDERE GEGEVENS, LEEST U ONS PRIVACYPRIVACYBELEID, WAARVAN DE BEPALINGEN ZIJN OPGENOMEN IN DEZE VOORWAARDEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING.

Gebruikerscontent

U kunt content en informatie, waaronder consumentenbeoordelingen, meningen, concepten, uitvindingen, technieken, knowhow, gegevens, materialen of andere berichten of mededelingen (gezamenlijk “Gebruikerscontent” genoemd), via deze Website aan ons verstrekken of op andere wijze aan ons verzenden, hetzij door het plaatsen van berichten op een publiek toegankelijk onderdeel van deze Website (bv. blogs of message boards), hetzij door andere verzending aan ons via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen die door Boats Group worden aangeboden. Door deze Gebruikerscontent bij ons te in te dienen of door deze Gebruikerscontent te plaatsen op een publiek toegankelijk onderdeel van deze Website, gaat u akkoord met het volgende: i) u verleent Boats Group en onze eigenaars, gelieerde ondernemingen en licentiehouders het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie om deze Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) afzonderlijk of zoals opgenomen in andere werken te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, afgeleide werken te maken, in het openbaar uit te voeren en te verspreiden, in welke vorm, via welke media of welke technologie dan ook, die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld, op een wereldwijde basis; ii) u verleent Boats Group en onze eigenaars, gelieerde ondernemingen en licentiehouders het recht de naam te gebruiken die u gebruikt in verband met een dergelijke verzending of plaatsing, indien en voor zover zij dat wensen; en iii) u garandeert dat u alle rechten op de door u ingediende of geplaatste Gebruikerscontent bezit of anderszins hierover zeggenschap hebt, dat de Gebruikerscontent nauwkeurig is en dat het gebruik van de door u geleverde of geplaatste Gebruikerscontent niet in strijd is met deze Voorwaarden en geen schade of verlies veroorzaakt voor enige persoon of entiteit. U staat ook elke andere gebruiker van deze Website toe om uw Gebruikerscontent te openen, te bekijken, op te slaan of te reproduceren voor persoonlijk gebruik van die gebruiker, waarbij dit gebruik bekendmaking aan derden kan inhouden. Door deze Gebruikerscontent te plaatsen of te verzenden, doet u hierbij afstand van elke vordering dat Boats Group zich deze Gebruikerscontent of gedeelten daarvan onrechtmatig heeft toegeëigend.

Gebruik van communicatiediensten

Wij kunnen op deze Website een verscheidenheid aan diensten aanbieden waarmee u rechtstreeks met anderen kunt communiceren, zoals e-maildiensten, blogdiensten, chatrooms, communicatiemiddelen, forums en andere publiek toegankelijke onderdelen om berichten te plaatsen (“Communicatiediensten”). (In het kader van deze Voorwaarden omvatten alle verwijzingen naar deze Website in het algemeen alle Communicatiediensten die via deze Website beschikbaar zijn.) We kunnen niet elk bericht dat in deze communicatiediensten wordt geplaatst beoordelen en doen dat ook niet. U kunt vaak een bericht lezen voordat iemand van ons personeel dat doet. U kunt van deze communicatiediensten verwachten dat ze informatie en meningen bevatten van verschillende andere personen en organisaties dan Boats Group. Wij onderschrijven of garanderen de juistheid van een bericht niet, ongeacht of het bericht afkomstig is van een gebruiker, van een bekende of “deskundige” gast of van een van onze medewerkers, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor of met betrekking tot de geuite meningen en standpunten. We moedigen een open uitwisseling van informatie en Gebruikerscontent aan, maar we willen dat iedereen kan genieten van deze Communicatiediensten.

Gewoonlijk beoordelen wij geen elektronische privé-berichten die niet aan ons zijn gericht. Wij behouden ons echter het recht voor dit te doen en alle andere vormen van informatie te gebruiken die ons ter beschikking staan op grond van uw gebruik van deze Website en de Communicatiediensten (met inbegrip van bijvoorbeeld een omgekeerde aanvraag voor een IP-adres) om te voldoen aan wetgeving, om deze Voorwaarden te handhaven of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van bezoekers van deze Website en/of gebruikers van Communicatiediensten, onze klanten, het publiek of Boats Group en onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of licentiehouders te beschermen. Wij behouden ons het recht voor (maar nemen geen verplichting op ons) om de content van deze Website, waaronder blogs, message boards, chatrooms, lijsten, forums en andere Gebruikerscontent die op deze Website of via Communicatiediensten worden geplaatst, te bekijken om te bepalen of deze Voorwaarden en eventuele andere door ons vastgestelde regels worden nageleefd, en om te voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van bevoegde autoriteiten. Wij hebben het recht om, naar eigen inzicht, berichten, advertenties of andere Gebruikerscontent die wij onaanvaardbaar of ongeschikt achten, te verwijderen, te verplaatsen, te weigeren en/of te bewerken, wegens juridische of andere redenen.

Door gebruik te maken van deze Website en/of de Communicatiediensten gaat u ermee akkoord geen Gebruikerscontent of andere informatie via deze Website of via de Communicatiediensten te plaatsen of aan Boats Group te verzenden die i) inbreuk maakt op de rechten van anderen, ii) onrechtmatig, bedreigend, beledigend of lasterlijk is, inbreuk op privacy- of publiciteitsrechten maakt, vulgair, obsceen, godslasterlijk, misleidend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is, iii) gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit vormt of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet, of iv) zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, reclame of enige vorm van aansporing bevat met betrekking tot producten of diensten. De afzender van Gebruikerscontent naar deze Website of die via de Communicatiediensten of anderszins aan Boats Group wordt verzonden, is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die deze bevat, waaronder de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan. Door het plaatsen op deze Website of verzenden via de Communicatiediensten, of door het op andere wijze indienen van Gebruikerscontent bij Boats Group, garandeert u dat u alle rechten bezit of anderszins hierover zeggenschap hebt die nodig zijn om deze Gebruikerscontent te leveren, te plaatsen, te uploaden of in te dienen. Zonder het voorgaande te beperken, bent u als enige aansprakelijk voor schade als gevolg van een inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere auteursrechtelijk beschermde rechten of andere schade als gevolg van Gebruikerscontent die door u aan of via deze Website of via de Communicatiediensten wordt ingediend. Wij behouden ons het recht voor om gebruikers die deze Voorwaarden niet nakomen of die, naar ons oordeel, het vermogen van anderen om van deze Website of Communicatiediensten te genieten belemmeren, of inbreuk maken op de rechten van anderen de toegang tot deze Website en/of enige Communicatiedienst te ontzeggen. We zullen voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot de bekendmaking van berichten aan anderen, waaronder aan rechtshandhavingsinstanties.

Kennisgeving van vorderingen wegens inbreuk

Boats Group respecteert de rechten van alle auteursrechthouders en heeft in dit opzicht een beleid vastgesteld en ingevoerd dat voorziet in het verwijderen van content van deze Website onder bepaalde omstandigheden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, dan verzoeken wij u de Copyright Agent van Boats Group te informeren en de volgende informatie op te nemen die vereist is volgens de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512:

  • een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
  • aanduiding van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  • aanduiding van het materiaal dat vermeend inbreukmakend of het onderwerp is van een inbreukmakende activiteit en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  • informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij (bv. adres, telefoonnummer en e-mailadres);
  • een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal ongeoorloofd is; en
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is, en, op straffe van mogelijke vervolging wegens valsheid in geschrifte, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

  Voor vragen over auteursrecht, met inbegrip van kennisgevingen van vorderingen wegens inbreuk, kunt u contact opnemen met de Copyright Agent van Boats Group via: Boats Group, Intellectual Property Administrator, 1221 Brickell Avenue Suite 2300, Miami, FL 33131, Verenigde Staten of IPadministrator@boats.com

  Niet-nakoming van deze Voorwaarden

  We kunnen informatie die we over u hebben (waaronder uw identiteit) bekend maken als we bepalen dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van deze Website, of ter identificatie van, om contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen u of iemand anders die (al dan niet opzettelijk) schade toebrengt aan of onze rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van deze Website, met inbegrip van onze klanten, aantast. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om alle informatie die wij nodig achten om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, bekend te maken. We kunnen uw informatie ook bekendmaken wanneer we bepalen dat de toepasselijke wetgeving dit vereist of toestaat, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebestrijding.

  U gaat ermee akkoord dat wij alle communicatie van u met ons via deze Website of enige op of via deze Website aangeboden dienst mogen bewaren en opslaan en dat wij dergelijke gegevens ook mogen verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien wij bepalen dat een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om i) te voldoen aan de eisen van een juridisch procedure, ii) deze Voorwaarden te handhaven, iii) te reageren op beweringen dat deze gegevens de rechten van anderen schenden, of iv) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Boats Group en/of onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, werknemers, gebruikers of bezoekers van deze Website of het publiek te beschermen.

  Zonder enige andere bepaling van deze Voorwaarden te beperken, gaat u ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot deze Website kunnen beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot deze Website kunnen blokkeren indien wij vaststellen dat u deze Voorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die verband houden met uw gebruik van deze Website, waaronder ons Privacybeleid, hebt geschonden. U gaat er ook mee akkoord dat elke niet-nakoming door u van deze Voorwaarden een onrechtmatige en oneerlijke handelspraktijk vormt, en ons onherstelbare schade berokkent, waarvoor een geldelijke schadevergoeding onvoldoende zou zijn, en u stemt ermee in dat wij voorlopige voorzieningen en rechterlijke bevelen kunnen vorderen die wij in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of gepast achten. Deze verhaalsmogelijkheden zijn een aanvulling op alle andere verhaalsmogelijkheden die we op grond van deze overeenkomst of anderszins hebben.

  Afwijzing van garanties

  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE WEBSITE EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE DOOR ONS WORDEN VERSTREKT “AS IS” (IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN) EN “AS AVAILABLE” (VOOR ZOVER BESCHIKBAAR) ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, EN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. U begrijpt dat er vertragingen, weglatingen, onderbrekingen, onnauwkeurigheden en/of andere problemen kunnen optreden met de informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn via, gepubliceerd worden op of gepromoot worden via deze Website, met inbegrip van informatie, producten en diensten waarnaar wordt verwezen, die geadverteerd of gepromoot worden op of verkocht worden via deze Website. Noch Boats Group, noch onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of licentiehouders garanderen dat deze Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; evenmin geven wij of zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze Website of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de content of enige informatie, product of dienst die via deze Website wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld.

  ZONDER AF TE DOEN AAN DE VOORGAANDE ALGEMENE BEPALINGEN, WIJZEN BOATS GROUP EN ONZE EIGENAARS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS SPECIFIEK ALLE UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET IN WETGEVNG OPGENOMEN OF ANDERE GARANTIES AF, WAARONDER GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

  Beperking van aansprakelijkheid

  BOATS GROUP NOCH ONZE EIGENAARS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS DRAGEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN, OF ANDERE DEFECTEN IN DE INFORMATIE DIE IS OPGENOEMEN OP DEZE WEBSITE. IN GEEN GEVAL ZIJN BOATS GROUP OF ONZE EIGENAARS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING, ANDERS DAN VOOR DIRECTE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF ONS GEBRUIK VAN ENIGE GEBRUIKERSCONTENT DIE U BIJ ONS PLAATST OF INDIENT. ALS AANVULLING OP EN NIET ALS BEPERKING OP DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZIJN BOATS GROUP OF ONZE EIGENAARS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIG ANDER VOOR ENIGE VERGOEDING VAN BIJZONDERE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS BOETE OF SOORTGELIJKE SCHADESCHADEVERGOEDINGEN (WAARONDER SCHADEVERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN OF VOOR WINSTVERLIES, OF VERLIES VAN HANDEL OF GEGEVENS), ZELFS ALS WIJ OF DEZE ANDERE PERSOON OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat de volledige totale aansprakelijkheid, indien daarvan sprake is, van Boats Group en onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders die voortkomt uit enige vorm van juridische vordering (hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad of op grond van enige ander rechtsconcept) die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van of het onvermogen tot gebruik van deze Website of enige informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze Website, of ons gebruik van Gebruikerscontent die u op deze Website plaatst of bij ons indient, niet meer dan honderd dollar ($ 100) zal bedragen.

  Omdat sommige landen/jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor vergoeding van gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat bepaalde van deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

  Vrijwaring en schadeloosstelling

  U gaat ermee akkoord Boats Group en onze eigenaars, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen, kosten, eisen, verliezen, schadevergoedingen en uitgaven, waaronder honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met i) uw niet-nakoming van deze Voorwaarden of enige zaak waarvoor u verantwoordelijk of aansprakelijk bent onder deze Voorwaarden, ii) vorderngen van derden met betrekking tot ons gebruik van Gebruikerscontent die u op deze Website hebt geplaatst of bij ons hebt ingediend, waaronder inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien, eigendomsrechten of andere vorderingen, of iii) elk geschil tussen u en een derde partij, waaronder elke andere gebruiker, elke adverteerder of elke partij bij een feitelijke, toekomstige of beëindigde verkoop of transactie. Als u inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van artikel 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië (California Civil Code), waarin staat: “Een dergelijke ontheffing van aansprakelijkheid geldt niet voor vorderingen waarvan de crediteur op het moment van uitvoering van de ontheffing niet weet of vermoedt dat ze bestaan, en die, zou de crediteur er kennis van hebben gehad, de vereffening van diens schuld bij de schuldenaar wezenlijk zouden hebben beïnvloed.”

  Overige bepalingen

  Het is u strikt verboden deze Website te gebruiken om te spammen. Door gebruik te maken van deze Website gaat u ermee akkoord geen informatie over andere gebruikers van deze Website, of over items die deze gebruikers op deze Website hebben vermeld of gezocht (waaronder vermelding van informatie, gebruikersnamen, e-mailadressen, telefoonnummers en/of andere informatie), te gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden. U mag geen informatie plaatsen die gericht is op of die persoonlijke informatie verzamelt van minderjarigen.

  Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Florida in de Verenigde Staten van toepassing. U gaat hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in Miami-Dade County, Florida, Verenigde Staten, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, uw gebruik van deze Website of de informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze Website, of ons gebruik van enige Gebruikerscontent die u op deze Website hebt geplaatst of die u bij ons hebt ingediend. Het gebruik van deze Website of de informatie, producten of diensten die via deze Website beschikbaar zijn, is niet toegestaan in enig rechtsgebied dat geen uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze Voorwaarden, waaronder dit artikel. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Boats Group als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Website of de informatie, producten of diensten die via deze Website beschikbaar zijn.

  U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat deze mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

  U mag deze Website en de informatie, producten en diensten die via deze Website beschikbaar zijn, alleen voor rechtmatige doeleinden gebruiken. Elk gedrag van u dat uitsluitend naar ons oordeel een andere persoon beperkt of verhindert om deze Website of de informatie, producten of diensten die via deze Website beschikbaar zijn, te gebruiken of ervan te genieten, is niet toegestaan.
  U gaat ermee akkoord dat alle juridische procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of de informatie, producten of diensten die via deze Website beschikbaar zijn, individueel worden opgelost, zonder dat er een beroep wordt gedaan op enige vorm van een groepsgeding (class action).

  U gaat ermee akkoord dat u geen content, bezoekersmateriaal, klantmateriaal, informatie of materiaal mag plaatsen, uploaden of doorvoeren met betrekking tot boten of andere vaartuigen die zich bevinden in een land of regio die het onderwerp of doelwit is van uitgebreide Amerikaanse of Europese economische sancties (waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krimregio van Oekraïne) of waarbij een persoon of entiteit betrokken is die staat op een lijst van beperkte partijen die wordt beheerd op grond van enige Amerikaanse wetgeving, wetgeving van de EU, of andere toepasselijke wetgeving in verband met economische of handelssancties (“Sanctiewetgeving”) of op grond van de exportwetgeving van de Verenigde Staten, de EU of een relevante EU-lidstaat (“Exportwetgeving”), waaronder die van het Amerikaanse Department of the Treasury, de lijst van burgers van specifiek aangewezen nationaliteiten en geblokkeerde personen (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control en de geconsolideerde lijst van de EU, of met een persoon of entiteit die in totaal voor 50 procent of meer bezit is van of waarover in die mate zeggenschap uitgeoefend wordt door een dergelijke persoon, in elk geval, voor zover dergelijke transacties in strijd zijn met de Sanctie- of Exportwetgeving. Elke inbreukmakende vermelding kan door Boats Group worden verwijderd.

  Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden volledig van kracht.

  Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Voorwaarden door Boats Group mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van toekomstige handhaving van die of enige andere bepaling van deze Voorwaarden.

  Deze Voorwaarden vormen, samen met ons Privacybeleid, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn indien u bepaalde andere producten of diensten van Boats Group gebruikt of aanschaft.

  Vragen

  Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via Boats Group, Intellectual Property Administrator, 1221 Brickell Avenue, Suite 2300 Miami, FL 33131, Verenigde Staten of IPadministrator@boats.com